Tehnička i projektna izvješća

Razvoj hidrološkog modela sliva rijeke Save i hidrauličkog modela rijeke Save
18.12.2019. Saznajte više

Plan upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save - Sava FRMP
Početak: 5.7.2019. Saznajte više

Prema procjeni ekološkog stanja vodnih tijela u slivu rijeke Save (STAWA - Projekt br. 09_PA04-C1)
1.7.2019. Saznajte više

Hidrološki informacijski sustav sliva rijeke Save (SavaHIS)
1.7.2019. Saznajte više

Sustav prognoziranja i upozoravanja na poplave u slivu rijeke Save - Sava FFWS
1.7.2019. Saznajte više

Izrada Studije o utjecaju na okoliš i Projektne dokumentacije za dionice rijeke Save od rkm 329 do 315 i od rkm 312 do 300
1.7.2019. Saznajte više