Анализа ријечног слива

2. анализа слива ријеке Саве

1. анализа слива ријеке Саве

Први значајни корак процеса израде Сава РБМП-а је припрема и објава Извјештаја анализе слива ријеке Саве (2009.) који садржи свеобухватну анализу слива ријеке Саве, карактеризацију прекограничних површинских и подземних водних тијела, идентификацију значајних антропогених притисака и дефинише ниво детаљности за разраду значајних питања за управљање водама у сливу ријеке Саве. 

Узимајући у обзир да ЕУ Оквирна директива о водама захтијева ревизију карактеристика водних подручја, утицаја људских активности на водне ресурсе и економске анализе коришћења вода у шестогодишњим циклусима, други циклус планирања управљања сливом ријеке Саве почео је развојем 2. Анализе слива ријеке Саве.