Обнова и развој водног пута ријеке Саве

Међународни водни пут ријеке Саве и њених  пловних притока дефинисан је Протоколом о режиму пловидбе уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве, као што слиједи: за ријеку Саву од rkm 0 (Београд) до rkm 594 (Сисак), ријеку Колубару од rkm 0 до rkm 5, ријеку Дрину од rkm 0 до rkm 15, ријеку Босну од rkm 0 до rkm 5.00, ријеку Врбас од rkm 0 до rkm 3, ријеку Уну од 0 до rkm 15, као и Купу од rkm 0 до rkm 5. Водни пут ријеке Саве класификован је у складу са Одлукама 19/08, 14/12 и 5/17 о класификацији водног пута ријеке Саве. 
Дионица ријеке Саве  Дужина (km)  Класа водног пута
низводно (rkm)  узводно (rkm) 
0.0 Ушће Саве 81.0 Камичак 81.0 Va
81.0 Камичак 176.0 Рача 95.0 IV
176.0 Рача 196.0 Домускела 20.0 III
196.0 Домускела 313.7 Славонски Шамац / Шамац  117.7 IV
313.7 Славонски Шамац / Шамац  338.2 Опресавци / Рит канал 24.5 III
338.2 Опресавци / Рит канал 371.2 Славонски Брод / Брод 33.0 IV
371.2 Славонски Брод / Брод 594.0 Сисак 222.8 III
 
Пловни пут је означен за пловидбу према тренутним условима на водном путу, а систем обиљеживања је подложан измјенама у складу са тим условима и регулационим (грађевинским) радовиам на пловном путу (тренутно стање система обиљежавања).
 
 
Због гео-политичких промјена у региону деведесетих година, дошло је до потпуног прекида пловидбе и било каквог значајнијег одржавања пловног пута. Како би се поправило такво стање, Међународна комисија за слив ријеке Саве (Савска комисија) предузела је широк спектар активности од којих је најважнија израда Претходне студије оправданости за обнову и развој пловног пута ријеке Саве и Студије оправданости и пројектне документације за обнову и развој саобраћаја и пловидбе на водном путу ријеке Саве. 
Савска комисија и земље слива ријеке Саве настављају са предузимањем мјера у настојању да се обнови и развије водни пут, унапређењем водног пута између Београда и Сисака бар до класе пловног пута IV и класе Vа на секторима на којима је то изводљиво. Проширење пловидбе узводно од Сиска планирано је за каснију фазу у скалду са развојем економских активности и транспорта.