Стручне групе

Стална стручна група за Геоинформациони систем (PEG GIS)

Општи циљ: пружање помоћи, давање смјерница и координација свих активности Међународне комисије за слив ријеке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) у области управљања подацима/информацијама о водама.
 
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске комисије, 
 • Координација свих задатака, техничког рада и активности у вези са оперативним радом и даљим развојем Геоинформационог система ријеке Саве (Сава ГИС), као и у имплементацији и ажурирању Политике размјене и коришћења података и информација Сава ГИС-а (Политика управљања подацима Сава ГИС-а), 
 • Праћење статуса и развоја ГИС-а у Странама, како би се дала препорука о њиховом прилагођавању како би се испунили захтјеви Савске Комисије, 
 • Подршка у процесима усклађивања националних скупова података, узимајући у обзир специфичне захтјеве Политике управљања Сава ГИС подацима и сродних директива ЕУ уз гаранцију да су информације конзистентне и задатог квалитета, путем примјене метаподатака, 
 • Подстицање лакше интеграције постојећих ГИС-ова у Савском региону, у Сава ГИС, коришћењем отворених стандарда, модерних ИТ технологија и смјерница, 
 • Подстицање широке употребе и размјене геопросторних информација коришћењем геопросторних интернет услуга; 
 • Координација свих активности везаних за ГИС у сливу ријеке Саве са релевантним активностима на нивоу слива ријеке Дунав, 
 • Помоћ у изради извештаја и мапа захтијеваних од Сталних стручних група Савске Комисије у складу са њиховим специфичним задацима; 
 • Помоћ и давање смјерница у вези са другим системима Савске комисије, као што су Хидролошки информациони систем и Систем за предвиђање и упозоравањe на поплаве у сливу ријеке Саве; 
 • Учествовање у припреми и имплементацији пројеката везаних за ГИС,  
 • Припрема, према потреби, пројектних приједлога за подршку задацима групе, 
 • Пружање информација и смјерница сталним и ад хок стручним групама, потребним за извршавање задатака у оквиру њихових мандата у вези са ГИС-ом, 
 • Именовање и предлагање квалификованих извођача одређених активности повезаних са ГИС-ом. То може бити или ПЕГ ГИС или спољни партнер, ако они нису у сукобу са правилима Савске Комисије која регулишу таква питања, 
 • Предлагање Савској комисији успостављања временски ограничених радних група, када је то потребно, са циљем рјешавања специфичних питања и усмјеравање рада групе основане на бази свог приједлога,
 • Обављање других задатака и дужности конкретно повјераних од стране Савске Комисије.
Босна и Херцеговина:


 
Хајрудин Мичивода, члан  
Небојша Николић, члан 
Никола Ристић, члан 
Маја Радић, замјеница члана
Република Хрватска:
 
Сандра Штурлан Поповић, чланица  
Тијана Росандић, замјеница члана
Република Србија:


 
Гордана Шпегар, чланица
Зоран Вучковић, члан
Милан Његомир, члан
Огњен Радуновић, замјеник члана
Александар Дробњак, замјеник члана
Рената Фекете, замјеница члана
Татјана Допуђа, локални експерт
Дарко Јарамаз, локални експерт
Република Словенија:

 
Блаж Покершник, члан 
Примож Коговшек, замјеник члана 
Маја Крегар, замјеница члана 

Предсједавајући: Никола Цвјетковић, Секретаријат Савске комисије 
Замјеник предсједавајућег: Душко Исаковић, Секретаријат Савске комисије