Стручне групе

Стална стручна група за управљање ријечним сливом (PEG RBM)

Општи циљ: пружање помоћи, смјерница и координације свих активности Међународне комисије за слив ријеке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) у области управљања ријечним сливом (РБМ). 

Главни задаци
  • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске Комисије,  
  • Координација свих задатака везаних за имплементацију Оквирне директиве о водама (ОДВ) на нивоу слива, нарочито у развоју и ажурирању Плана управљања сливом ријеке Саве и придруженог Програма мјера,  
  • Координација активности у сливу ријеке Саве са релевантним активностима примјене ОДВ на нивоу слива ријеке Дунав, 
  • Учествовање у припреми и имплементацији пројеката везаних за РБМ,  
  • Припреме, када је потребно, приједлога пројеката у прилог испуњењу дефинисаних задатака, 
  • Учествовање у изради протокола,  
  • Учествовање у активностима које су потребне за успостављање, ажурирање и одржавање информационих система Савске комисије и у размјени података,  
  • Пружање информација и смјерница сталним и ad-hoc стручним групама потребних за испуњавање задатака у оквиру њихових мандата по питању РБМ, 
  • Подношење приједлога Савској комисији за успостављање временски ограничених група, кад је то потребно, са циљем рјешавања специфичних питања и управљања радом групе основане на основу свог приједлога,  
  • Обављање других задатака и дужности конкретно повјераних од стране Савске Комисије. 
Босна и Херцеговина: 


 
Наида Анђелић, чланица  
Виолета Јанковић, чланица  
Младен Рогић, члан  
Амина Хасечић, замјеница члана 
Република Хрватска:  
Дамир Томас, члан  
Дарко Барбалић, замјеник члана  
Иван Павковић, замјеник члана  
Миро Мацан, замјеник члана  
Јелена Пинезић Малбаша, замјеница члана 
Република Србија: 
 
Гордана Шпегар, чланица
Марија Ивковић, чланица
Милић Бунчић, члан
Јелисавета Николић, замјеница члана
Данило Мишић, замјеник члана
Никола Ђорђевић, замјеник члана
Јелена Рогић, замјеница члана
Невенка Николић, замјеница члана
Александра Дробац, локални експерт
Снежана Чађо, локални експерт
Република Словенија: 

 
Роберт Грњак, члан  
Тања Мохорко, замјеница члана  
Нежа Кодре, замјеница члана  

Предсједавајућа: Јована Рашета Бастић, Секретаријат Савске комсије 
Замјеник предсједавајуће: Само Грошељ, Секретаријат Савске комсије