Протоколи уз Оквирни споразум

Оквирни споразум о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) иде даље од успостављања основа за сарадњу у региону у погледу одрживог управљања водама, и са међународне тачке гледишта представља „pactum de contrahendo“,  обавезу преговарања укључених страна ради доношења додатних протокола. 
Протоколи уз ФАСРБ, регулишу специфичне аспекте његове имплементације и имају значајну улогу у циљу свеобухватног усаглашавања управљања водама у сливу ријеке Саве.
 
Протокол о  Потписан  На снази од 
Режиму пловидбе 3. децембрa 2002. 
КрањскаГора 
29. децембра  2004.

Циљ: дефинише услове пловидбе на ријеци Сави, уређује област успостављања међународног режима пловидбе и одређује улогу Савске комисије у регулисању пловидбе. 

Спречавању загађења воде изазваног пловидбом 
1. јунa 2009
Београд
8. октобра 2017.

Циљ: превенција, контрола и смањење загађења које потиче са пловила, успостављање техничких захтјева за опрему лучких објеката и других пријемних станица, развој најбољих доступних техника, информисање, развој мјера за адекватан одговор на изливање и праћење квалитета воде. 

Заштити од поплава 
1. јунa 2010
Градишка  
27. новембра 2015.

Циљ: регулисање питања везаних за одрживу заштиту од поплава путем спречавања и/или смањења опасности од поплава, предузимањем одговарајућих мјера и активности, заједно са одговарајућим мјерама за заштиту животне средине, припремом заједничког Плана за управљање ризиком од поплава, којим се дефинишу циљеви од заједничког интереса на нивоу слива, мjере за остваривање тих циљева, механизми координације и начини заједничке сарадње у ванредним ситуацијама изазваним поплавама. 

Управљању наносом  5. јула 2015.
Брчко
8. октобра 2017.

Циљ је да се: олакша успостављање одрживог управљања наносом, рjешавањем питања квалитета као што су загађење наноса, контрола извора и одлагања загађеног наноса, проблематика количине наноса и морфолошких промjена, успостављање принципа и предлагање мjера, заједно са израдом Плана управљања наносом.