Интегрално управљање водама

У складу са одредбама Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ), Стране су се сложиле да сарађују по питању интегралног управљања површинским и подземним водним ресурсима у сливу ријеке Саве на одржив начин, који ће обезбједити:
  • Воде у довољној количини и одговарајућем квалитету за очување, заштиту и унапређење водних екосистема (укључујући флору, фауну и еко системе природних језера и мочвара);
  • Воде у довољној количини и одговарајућег квалитета за пловидбу и друге видове коришћења/употребе;
  • Заштиту од штетног дејства вода (поплава, прекомјерне ерозије подземних вода, и опасности од леда);
  • Рјешавање сукоба интереса изазваних различитим употребама и коришћењем;
  • Ефективну контролу водног режима.