Клима и хидрологија

На сливу реке Саве доминантна је умерена клима карактеристична за северну хемисферу, која се мења под утицајем рељефа. Алпска клима преoвладава у горњем делу слива у Словенији, умерено континентална клима у сливовима десних притока у Хрватској, Босни и Херцеговини, Србији и Црној Гори, док умерено континентална, средњоевропска клима карактерише сливове левих притока у Панонској низији. Годишња доба су јасно дефинисана, зиме могу да буду хладне са обилним снежним падавинама, док су лета углавном топла и дуга.
Количина падавина и њихова годишња расподела су променљиви. Највеће падавине се бележе у најзападнијим деловима слива (Сава Долинка и Сава Бохињка) и у горњим деловима сливова Купе, Пиве, Таре, Уне, Врбаса, Дрине и реке Лим. Области са најмањом количином падавина су у Славонији, Семберији и у сливу реке Колубаре.
 

Основне карактеристике

Просјечна годишња температура ваздуха око 9.5°C
Средња мјесечна температура воде најнижа јануар: -1.5°C
највиша јул: 20°C
Просјечне годишње падавине око 1,100 mm
Вишегодишње просјечне годишње падавине 600 mm до 2,300 mm
Просјечна евапотранспирација око 530 mm/год
Просторна расподјела отицаја 150 mm/год (испод 5 l/s/km2) до 1,200 mm/год (скоро 40 l/s/km2)
Просјечни проток ријеке Саве
на ушћу
око 1,700 m3/s
 
Углавном, површински отицај прати просторну расподјелу падавина.
Десне притоке ријеке Саве карактерише већи прилив воде:
  • Ријека Уна - 23 l/s/km2
  • Ријека Врбас - 19 l/s/km2
  • Ријека Босна - 19 l/s/km2
  • Ријека Укрина - 12 l/s/km2
  • Ријека Тиња - 12 l/s/km2
  • Ријека Дрина - 40 и 50 l/s/km2, као највећа притока ријеке Саве, ријека Дрина има изузетно високу водност због високих вриједности падавина са дугорочним годишњим просјеком од преко 2.000 mm.
Сливови лијевих притока (Крапине, Лоње и ријека Орљаве и Босутa) биљеже годишњу количину падавина од 700 – 1.000 mm кише, али релативно висока евапотранспирација смањује површински отицај на само неколико l/s/km2, који у брдовитим предјелима достижу вриједности од око 12 l/s/km2.
Вишегодишња просјечна вриједност површинског отицаја за цијели слив ријеке Саве је око 18 l/s/km2.