Мандат и одговорности

Оквирни споразум о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) обезбjеђује Међународној комисији за слив ријеке Саве (Савска Комисија) најшири обим рада у поређењу са другим европским сливним организацијама, укључујући питања развоја и одрживости, узимајући у обзир различита коришћења вода, заштиту екосистима, заштиту од штетних утицаја вода и акцидената који укључују загађење вода и повезује питања развоја пловидбе и заштите животне средине.

  

У циљу постизања главних циљева ФАСРБ-а, Савска комисија доноси одлуке из области пловидбе обавезујућег карактера за све Стране, како би се осигурали услови за безбједну пловидбу на ријеци Сави и њеним пловним притокама. У вези са свим другим питањима Савска комисија доноси препоруке.

Савска комсија такође координира развој и имплементацију заједничког и/или интегралног плана управљања сливом ријеке Саве, израду развојних програма, успостављање интегрисаних система (ГИС, РИС, прогноза поплава, итд.), бави се усаглашавањем активности између националних и међународних организација и развојем протокола за регулисање специфичних аспеката имплементације ФАСРБ-а.