Значајна питања управљања водама


Значајна питања управљањa водама (SWMI) за слив реке Саве дефинисана су као питања која директно или индиректно утичу на еколошки и хемијски статус површинских и хемијски и квантитативни статуса подземних водних тела.
На основу карактеризације слива реке Саве, прелиминарне анализе антропогених притисака на површинске и подземне водне ресурсе, процеса јавних консултација са релевантним заинтересованим странама, и коначно према договору земаља које деле слив реке Саве, SWMI-ји су дефинисани као: 
  • Органско загађење,  
  • Загађење нутријентима,  
  • Загађење опасним супстанцама,  
  • Хидроморфолошке промене 
  • Квалитет подземних вода. 
Поред тога, неколико других питања назначена су као важна за слив реке Саве али због недостатка података и информација захтевају даљу разраду, као кандидати за SWMI:  
  • Количина подземних вода 
  • Квалитет и количина седимента 
  • Инвазивне стране врсте 
  • Управљање потребама за водом 
За сваки од SWMI-ja или SWMI кандидата, визије и циљеви управљања као и прелиминарне специфичне активности ка постизању задатих циљева су идентификовани стварајући тако оквир за развој Програма мера у сваком од циклуса планирања.