Учешће јавности

Учешће јавности је један од основних принципа одрживог управљања водама, и као такво захтевано је и Протоколом о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу реке Саве. Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) у оквиру израде Сава ФРМП-a обезбеђује и подстиче активно учешће јавности како би олакшала укључивање свих релевантних заинтересованих страна у његову имплементацију. Учешће јавности има за циљ транспарентност у процесу доношења одлука и добијање подршке за имплементацију Протокола, и подизање свести о питањима везаним за управљање ризиком од поплава. Осим наведеног, широко укључивање свих заинтересованих олакшава успостављање ефикасних структура и механизама за учешће јавности, информише ширу јавност и покреће главне заинтересоване стране да учествују у активностима на нивоу слива реке Саве.
 
Активности учешћа јавности, предузете током припреме Сава ФРМП могу се сажети у три главне категорије:
Дељење информације о развоју Сава ФРМП-a, фазама његове припреме и реализованим консултативним активностима  током читавог припремног периода, јавно су доступне преко званичне интернет стране Савске Кoмисије.
Припрема и презентовање јавности, различитих публикација, које садрже информације о развојним фазама Сава ФРМП-a, као што је званични билтен Савске комисије– Савски весник. Савски весник је периодична публикација која се редовно дистрибуира према више од 200 заинтересованих страна директно и доступна је преко званичне интернет странице Савске комисије. Презентовање развоја Сава ФРМП-a на састанцима заинтересованих страна у државама чланицама ФАСРБ-а и Црној Гори, које организује Савска комисија или друге организације/институције.
Припрему Сава ФРМП-a обележили су бројни састанци особља Секретаријата Савске комисије, као и стручњака који припремају израду Сава ФРМП-a, заједно са представницима националних тела, истраживачких институција као и националних и међународних организација. Састанци су били усмерени на прикупљање информација и података, као и за дискусије по питањима везаним за управљање речним сливом. Састанци представљају драгоцен консултациони процес кроз који су заинтересоване сртане допринеле формулацији ФРМП-а.

Радионица Форумa заинтересованих страна организована је 14. и 15. новембра 2018. године у Београду.
Главни циљеви Радионице били су представљање нацрта Сава ФРМП-a заинтересованим странама и разматрање главних закључака и препорука, као и разматрање предстојеће имплементације и наредног периода планирања. Радионици је присуствовало око 50 учесника из надлежних и јавних институција земаља слива реке Саве, представника међународних организација, невладиног сектора, Међународне комисије за реку Саву, као и WBIF-а, Светске банке и пројектног тима који je радиo на изради Сава ФРМП-a.
Свеукупни процес израде Сава ФРМП-a води Стална стручна група за заштиту од поплава (ПЕГ ФП) Савске комисије. Одређена питања која се тичу ФРМП-а дискутују се и на састанцима других стручних група, у складу са њиховим надлежностима. Најважније заинтересоване стране/групе заинтересованих страна имали су прилику да активно учествују у овом процесу, као и у свим другим активностима Савске комисије, стицањем статуса посматрача. Ову могућност добро користе организације које већ имају овај статус за активно учествовање на састанцима ИСРБЦ и ПЕГ ФП. Ова врста двосмерне комуникације била је драгоцен фактор током припреме Плана.

Активно укључивање шире јавности у припрему Плана за управљање ризиком од поплава у сливу реке Саве почело је 31. октобра 2018. године. Примљено је укупно 160 коментара на нацрт Сава ФРМП-а. Током процеса одговарања на коментаре, 61 коментар је оцењен као оправдан, док 99 коментара није прихваћено. Од 61 оправданих коментара, за 45 коментара закључено је да треба да се обаве исправке/побољшања у тексту Савa ФРМП-а.