Воде и план прилагођивања на климатске промене за слив реке Саве - WATCAP

Почетак/Крај: 3. март 2012. - 1. аугуст 2015.

Финансирано од: Светска банка

Главна постигнућа
  • WАТЦАП извештај, заједно са анексима - Смернице о климатској адаптацији различитих подсектора вода (пловидба, хидроенергетика, пољопривреда, заштита од поплава, економска процена утицаја климатских промјена)
  • хидролошки модел слива реке Саве
    • обука стручњака из националних институција о кориштењу хидролошког модела
  • консултације са заинтересованим странама о нацрту исхода пројекта укључујући радионицу за заинтересоване стране.

Documents in attachment

Главни извештај
Скраћени сажетак