Хидролошки и хидраулички модели

Активности Међународне комисије за слив реке Савe, везане за хидролошкo и хидрауличкo моделoвање, имају директан утицај на међународне напоре у правцу прогноза и узбуњивања на поплаве, мапирања поплавних подручја и анализе климатских промена у сврху проширeња и на друге циљеве сарадње.
 
2010 Развој хидролошког модела HEC-HMS-а за слив реке Саве у сврху развоја хидрограма протока за репрезентативни хидраулички модел нестационарног течења. 
2012 Развој јединственог HEC-RAS хидраулчког модела за слив реке Саве и њених главних притока у циљу развоја свеобухватног системског приступа управљању ризиком од поплава у сливу реке Саве. 
2014 Унапређивање HEC-HMS хидролошког модела за слив реке Саве у циљу процене потенцијалних утицаја климатских промена на различите водне секторе као што су пловидба, хидроенергија, управљање поплавама и наводњавање.
2017 Развој хидролошког модела HEC-HMS-a слива реке Саве, укључујући калибрацију и верификацију као модела поплавног догађаја, којима би се подржале активности за успостављање система за прогнозу поплава.
2018 Развој HEC-RAS хидрауличког модела реке Саве и њених главних притока, укључујући калибрацију и верификацију као модела поплавног догађаја, с циљем подршке активностима за израду плана за управљање ризицима од поплава, као и за успостављање система за прогнозу поплава. 
2018 Интеграција хидролошког модела HEC-HMS за слив реке Саве и HEC-RAS хидрауличког модела реке Саве и њених главних притока у оквиру Система за прогнозу и упозорење на поплаве у сливу реке Саве  
2020 Унапређење хидролошког модела HEC-HMS за слив реке Саве укључујући рекалибрацију и верификацију као дугорочног симулационог модела