Хидролошка и метеоролошка питања

Међународна комисија за слив реке Саве (Савска комисија) обезбеђује приступ актуелним хидрометријским подацима високог квалитета који су основа ефикасног управљања водама у сливу реке Саве. Национални хидрометеоролошки заводи (НМХЗ), законодавци из области заштите животне средине, истраживачи и шира јавност по устаљеном обрасцу користе податке о протицајима, падавинама, нивоима у језерима/вештачким језерима и друге хидрометријске податке као подршку у пружању упозорења на поплаве, оцени водних ресурса, пружању информација о речном транспорту, управљању акватичним екосистемима и друго.  
 
2003 Хидрометеоролошки заводи земаља потписница Оквирног споразума о сливу реке Саве, заједно са институтима из Црне Горе и Албаније, покренули су активности на размени података и развоју система за праћење поплава/суша и прогнозе у сливу реке Саве.
2006 Савска комисија је снажно подржала сарадњу између земаља у вези са унапређењем размене података, предвиђања поплава и система упозорења, те је започела израду Хидролошких годишњака за слив реке Саве.
2012 Савска комисија започела је координацију заједничких хидрометријских мерења на граничним секторима.
2014 Смернице за размену хидролошких и метеоролошких података и информација у сливу реке Саве, припремљене у потпуности у складу са Резолуцијама 25 (Цг-КСИИИ) и 40 (Цг-КСИИИ) Светске метеоролошке организације, које су потписали хидрометеоролошки заводи и агенције за воде.
2015  Успостављен је Хидролошки информациони систем - Сава ХИС
2016 Развијене додатне функционалности за потребе размене података о транспорту наноса, уз подршку Регионалне канцеларије УНЕСЦО-а из Венеције кроз пројекат Према практичним смерницама за одрживо управљање наносом на примеру слива реке Саве: Успостављање система праћења наноса за слив реке Саве.
2017 Унапређен модул за размену података у реалном времену за прогнозу поплава, уз подршку Инвестиционог оквира за Западни Балкан и Светске банке кроз пројекат Унапређење заједничких активности у области управљања поплавама у сливу реке Саве.