Савска комисија

Међународну комисију за слив реке Саве чине по два представника сваке Стране потписнице Оквирног споразума о сливу реке Саве, које су и чланице Савске Комисије. Представници чланица Савске комисије, један члан и један заменик члана, имају један глас у Савској комисији. Савска комисија има председавајућег који представља Савску комсију. 

У складу са "Споразумом о седишту", Седиште Саве комисије је у Загребу, у Републици Хрватској. Савска комисија има међународни правни капацитет и правни субјективитет неопходан за вршење својих функција у Републици Хрватској и ужива статус међународне организације са уобичајеним привилегијама и имунитетима. Влада Републике Хрватске обезбедила је место за рад Савске комисије и њеног Секретаријата са седиштем у Загребу.