Протоколи уз Оквирни споразум

Оквирни споразум о сливу реке Саве (ФАСРБ) иде даље од успостављања основа за сарадњу у региону у погледу одрживог управљања водама, и са међународне тачке гледишта представља „pactum de contrahendo“,  обавезу преговарања укључених страна ради доношења додатних протокола. 
Протоколи уз ФАСРБ, регулишу специфичне аспекте његове имплементације и имају значајну улогу у циљу свеобухватног усаглашавања управљања водама у сливу реке Саве.
 
Протокол о  Потписан  На снази од 
Режиму пловидбе 3. децембрa 2002. 
КрањскаГора 
29. децембра  2004.

Циљ: дефинише услове пловидбе на реци Сави, уређује област успостављања међународног режима пловидбе и одређује улогу Савске комисије у регулисању пловидбе. 

Спречавању загађења воде изазваног пловидбом 
1. јунa 2009
Београд
8. октобра 2017.

Циљ: превенција, контрола и смањење загађења које потиче са пловила, успостављање техничких захтева за опрему лучких објеката и других пријемних станица, развој најбољих доступних техника, информисање, развој мера за адекватан одговор на изливање и праћење квалитета воде. 

Заштити од поплава 
1. јунa 2010
Градишка  
27. новембра 2015.

Циљ: регулисање питања везаних за одрживу заштиту од поплава путем спречавања и/или смањења опасности од поплава, предузимањем одговарајућих мера и активности, заједно са одговарајућим мерама за заштиту животне средине, припремом заједничког Плана за управљање ризиком од поплава, којим се дефинишу циљеви од заједничког интереса на нивоу слива, мере за остваривање тих циљева, механизми координације и начини заједничке сарадње у ванредним ситуацијама изазваним поплавама. 

Управљању наносом  5. јула 2015.
Брчко
8. октобра 2017.

Циљ је да се: олакша успостављање одрживог управљања наносом, решавањем питања квалитета као што су загађење наноса, контрола извора и одлагања загађеног наноса, проблематика количине наноса и морфолошких промена, успостављање принципа и предлагање мера, заједно са израдом Плана управљања наносом.