Безбједност пловидбе и одговарајући технички стандарди

Безбједност пловидбе подразумијева основне услове које пловни путеви и луке морају да испуне, те постојање правила о пловилима и посади унутрашње пловидбе, као и правила пловидбе на унутрашњим пловним путевима. С обзиром на одредбе Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, као и Протокола о режиму пловидбе уз Оквирни споразум, унапређивање безбједности пловидбе кроз хармонизацију правила и пратећих техничких стандарда, уз израду приручника за пловидбу представљају важне активности Међународне комисије за слив ријеке Саве (Савске комисије) 
Савска комисија у складу са својим надлежностима и према приједлозима Сталне стручне групе за пловидбу (ПЕГ НАВ) доноси одговарајуће одлуке из области безбједности пловидбе. Све одлуке Савске Комисије из ове области правно су обавезујуће за све Стране. 
Одлуке Савске комисије односе се на Правила пловидбе, Правила о минималном броју чланова посаде, Правила о радиотелефонској служби, Правила за одређивање зимовника и зимских склоништа као и на усвајање правила и планова за обиљежавање и одржавање пловних путева.
 
Графички кориснички интерфејс, апликација

Опис аутоматски генерисан 

У циљу унапређивања безбједности пловидбе кроз хармонизацију правила и релевантних техничких стандарда, Савска комисија интензивно сарађује са ЕУ, Дунавском комисијом (DC), Централном комисијом за пловидбу Рајном (CCNR) као и Економском комисијом Уједињених нација за Европу (UNECE), док је сарадња у области правила пловидбе од посебног значаја. Савска комисија такође учествује у раду Европског одбора за израду стандарда у области унутрашње пловидбе (CESNI) и његових стручних група. 
 
Графички кориснички интерфејс

Опис аутоматски генерисан са средњим поверењем 

Савска комисија је развила интернет апликацију за припрему Плана обиљежавања пловног пута ријеке Саве, и интернет апликацију за подршку националним тијелима одговорним за инспекцију безбједности пловидбе, као интернет услуге које користе релевантна национална тијела а Албум мостова у сливу ријеке Саве и Даљинар ријеке Саве и њених пловних притока развијени су у виду пловидбених публикација.