Карте опасности и ризика од поплава

Програм развоја Сава ФРМП-а прописује да земље сачињавају и чине доступним карте опасности од поплава за све идентификоване АПСФР области, за следеће сценарије:
  • поплаве средње вероватноће појаве (предвиђеног повратног периода од 100 година) и
  • поплаве мале вероватноће појаве или екстремни сценарио догађаја (без обзира на повратни период).

Карте ризика од поплава треба да буду припремљене на основу минималног скупа информација, које показују потенцијално негативне последице повезане са два наведена сценарија поплава и изражене у смислу:
  • бројa становника потенцијално погођеног поплавама,
  • врсте економске активности у области потенцијално погођене поплавама на основу CORINA LandCover,
  • локација IPPC постројења које могу проузроковати акцидентно загађење у случају поплава на основу регистра Е-PRTR и других релевантних информација,
  • заштићених подручја на основу заштићених подручја Оквирне директиве о водама, Натура2000 подручја, националних паркова и дрггих, као што су подручја са повећаним проносом наноса.

Током израде Сава ФРМП-a, у складу са Програмом, државе су размениле податке и информације о доступним картама плавних подручја. Подаци и информације размењени су преко Сава ГИС Геопортала.

Обзиром да су земље тренутно у различитим фазама развоја карата плавних подручја и да користе методологије које су прилагођене према њиховим могућностима и потребама, карте плавних подручја још увек нису доступне за све реке. Поред тога, земље користе различите методoлогије за приказивање ризика од поплава, што чини немогућим једноставно спајање националних резултата.
На основу Програма и у сврху заједничког развоја карата плавних подручја, као што је предвиђено Протоколом, елементи поједностављене методологије за израду карата плавних подручја у сливу реке Саве развијени су у оквиру Савa ФРМП-a.
Поједностављена методологија је првенствено везана за плавна подручја којa деле две или више земаља (АМИ) и узима у обзир чињеницу да су све земље у сливу већ развиле или раде на дефинисању националних методологија.