Програм интегрисаног развоја Саве и Дрине

Дана 31. августа 2022. године, Међународна комисија за слив ријеке Саве и Међународна банка за обнову и развој, као имплементациона агенција Глобалног фонда за животну средину, потписале су Уговор о гранту у сврху финансирања регионалних активности (Дио 4-Регионална сарадња) Програма интегрисаног развоја коридора ријека Саве и Дрине (СДИП) - фаза I.
Регионални диo СДИП-а заснован је на Заједничком плану акција за слив ријеке Саве, платформи за развојне пројекте, припремљеном од стране  Међународне комисије за слив ријеке Саве уз подршку Свјетске банке 2017. године и Заједничкој изјави о плану акције и прекретницама за слив ријеке Саве као катализатору сарадње у региону, које су потписали представници страна Оквирног споразума о сливу ријеке Саве и Црне Горе, на Бледу, Република Словенија, 15. јуна 2017. године.
Дио 4 СДИП-а- Регионална сарадња има за циљ јачање стратешког регионалног дијалога, заједничког планирања и одрживог управљања и развоја заједничких водних ресурса у сливу ријеке Саве. Регионалне активности укључују изградњу отпорности на климатске промјене, подржавају политички дијалог и промовишу међусекторску и економску сарадњу на коридорима Саве и Дрине. Кроз регионалне активности планира се израда сљедећих студија и планова од значаја за цијели слив ријеке Саве:
  • Хидролошка студија за слив ријеке Саве
  • Студија о седименту, води и биоти у сливу ријеке Саве
  • Стратегија прилагођавања на климатске промјене за слив ријеке Саве
  • Мастер план за одрживи развој туризма у сливу ријеке Саве
  • Ажурирање планова за управљање сливом и управљање ризицима од поплава
  • План управљања наносом за слив ријеке Саве
  • Унапређење постојећих функционалности Сава ГИС-а и ХИС-а
  • Побољшање, проширење и операционализација система за упозоравање и прогнозирање поплава и малих вода у сливу ријеке Саве
  • Ажурирање Заједничке изјаве о водећим принципима унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу ријеке Дунав
Програм СДИП-а ће се реализовати кроз вишефазни програмски приступ у периоду од 10 година. Тренутно је у току прва фаза, која траје до јула 2026. године.