Програм интегрисаног развоја Саве и Дрине

Дана 31. августа 2022. године, Међународна комисија за слив реке Саве и Међународна банка за обнову и развој, као имплементациона агенција Глобалног фонда за животну средину, потписале су Уговор о гранту у сврху финансирања регионалних активности (Део 4-Регионална сарадња) Програма интегрисаног развоја коридора река Саве и Дрине (СДИП) - фаза I.
Регионални дeo СДИП-а заснован је на Заједничком плану акција за слив реке Саве, платформи за развојне пројекте, припремљеном од стране  Међународне комисије за слив реке Саве уз подршку Светске банке 2017. године и Заједничкој изјави о плану акције и прекретницама за слив реке Саве као катализатору сарадње у региону, које су потписали представници страна Оквирног споразума о сливу реке Саве и Црне Горе, на Бледу, Република Словенија, 15. јуна 2017. године.
Део 4 СДИП-а- Регионална сарадња има за циљ јачање стратешког регионалног дијалога, заједничког планирања и одрживог управљања и развоја заједничких водних ресурса у сливу реке Саве. Регионалне активности укључују изградњу отпорности на климатске промене, подржавају политички дијалог и промовишу међусекторску и економску сарадњу на коридорима Саве и Дрине. Кроз регионалне активности планира се израда следећих студија и планова од значаја за цео слив реке Саве:
  • Хидролошка студија за слив реке Саве
  • Студија о седименту, води и биоти у сливу реке Саве
  • Стратегија прилагођавања климатским променама за слив реке Саве
  • Мастер план за одрживи развој туризма у сливу реке Саве
  • Ажурирање планова за управљање сливом и управљање ризицима од поплава
  • План управљања наносом за слив реке Саве
  • Унапређење постојећих функционалности Сава ГИС-а и ХИС-а
  • Побољшање, проширење и операционализација система за упозоравање и прогнозирање поплава и малих вода у сливу реке Саве
  • Ажурирање Заједничке изјаве о водећим принципима унутрашње пловидбе и заштите животне средине у сливу реке Дунав
Програм СДИП-а ће се реализовати кроз вишефазни програмски приступ у периоду од 10 година. Тренутно је у току прва фаза, која траје до јула 2026. године.