Hidrološka i meteorološka pitanja

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (Savska komisija) osigurava pristup aktualnim hidrometrijskim podacima visoke kvalitete koji su osnova efikasnog upravljanja vodama u slivu rijeke Save. Nacionalni hidrometeorološki zavodi (NMHZ), zakonodavci iz područja zaštite okoliša, istraživači i šira javnost po ustaljenom obrascu koriste podatke o protjecajima, padalinama, razinama u jezerima/umjetnim jezerima i druge hidrometrijske podatke kao podršku u pružanju upozorenja na poplave, ocjeni vodnih resursa, pružanju informacija o riječnom transportu, upravljanju vodnim ekosustavima i drugo.  
 
2003 NHMZ iz Stranaka Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, zajedno s NHMZ-ima iz Albanije i Crne Gore, pokrenuli su aktivnosti razmjene podataka i razvoja sustava praćenja poplava/suša i prognoze u slivu rijeke Save
2006 Savska komisija snažno je podržala suradnju između zemalja u vezi s unapređenjem razmjene podataka, sustava za prognozu i upozoravanje na poplave te počela s pripremom Hidroloških godišnjaka za sliv rijeke Save
2012 Savska komisija je počela s koordiniranjem zajedničkih hidrometrijskih mjerenja na graničnim sektorima
2014 Smjernice o razmjeni hidroloških i meteoroloških podataka i informacija u slivu rijeke Save u potpunosti su u skladu s Rezolucijama 25 (Cg-XIII) i 40 (Cg-XIII) Svjetske meteorološke organizacije, potpisane od strane hidrometoloških zavoda i agencija za vode. 
2015  Uspostavljen je Hidrološki informacijski sustav - Sava HIS
2016 Razvoj dodatnih funkcionalnosti za potrebe razmjene podataka o pronosu nanosa, uz potporu Regionalnog ureda UNESCO-a iz Venecije (Prema praktičnim smjernicama za održivo upravljanje sedimentom koristeći rijeku Savu kao primjer)
2017 Poboljšanje razmjene podataka u stvarnom vremenu za potrebe prognoze poplava, uz potporu projekta WBIF-a i Svjetske banke (Unapređenje zajedničkih akcija u upravljanju poplavama u slivu rijeke Save)