Novosti

Program integriranog razvoja koridora Save i Drine - konsultacije o ESCPU sklopu  pripreme  GEF projekta Program integriranog razvoja koridora Save i Drine (Projekt), Međunarodna komisija za sliv rijeke Save, kao institucija za provođenje, osiguraće potpunu usklađenost provođenja Projekta s Okolišnim i socijalnim okvirom (Environmental and Social Framework – ESF) Svjetske banke. Primjenjive klauzule ESF-a, relevantne za ovu bespovratnu pomoć, navedene su u Planu mjera za zaštitu okoliša i socijalne standarde (ESCP) koji podliježe objavljivanju i konsultacijama.

U skladu s mjerama usmjerenim na suzbijanje širenja pandemije Covid-19, neće se organizirati javne konzultacije, ali se pozivaju svi zainteresirani da dostave svoje komentare ili prijedloge na ESCP putem sljedeće adrese
e-pošte: isrbc@savacommission.org.