Хидролошки модел

Хидролошки модел за слив реке Саве - Сава HEC-HMS развијен је користећи стандардни софтвер HEC-HMS, HEC-GeoHMS и HEC-DSSVue. Главни циљ Сава HEC-HMS модела је израда хидрограма протока широм слива реке Саве тако да хидрограми могу бити обједињени и увезени у хидраулички модел. Поред тога, примене хидролошког модела су бројне, укључујући и њихово коришћење у Систему прогнозе и упозорења на поплаве за слив реке Саве, планирању управљања ризиком од поплава, водоснабдевању и планирању у случају ванредних случајева суша и код израда студије климатских промена. 

Сава HEC-HMS модел је у ствари скуп 21 засебна HEC-HMS модела који се на нивоу слива састоји од интегрисаних и индивидуалних модела за сваку већу притоку реке Саве. Компилација модела омогућава земљама које сарађују флексибилност у будућој употреби за моделирање на различитим нивоима, било целог слива или слива поједине притоке.
                        

Користећи HEC-GeoHMS, креирано је детаљно разграничење подсливова и речне мреже уз додатне мануалне дораде дигиталног модела терена ДЕМ (SRTM30) ради појашњења неких природних и вештачких карактеристика у оквиру слива, као што су карстна геологија, насипи и канали, нарочито у равничарским деловима слива, где су ове карактеристике слабије дефинисане због резолуције ДЕМ-а.

Сава HEC-HMS модел састоји се од 235 подсливова, који су пажљиво одабрани како би се узела у обзир локална хидрологија. Јединствена локална карактеристика, присуство карста, утицала је на одређивање границa и параметризацију подсливова. Хидролошки модел је пуштен у рад са осмотреним падавинама и температурним подацима и дугорочном просечном месечном евапотранспирацијом. Скуп улазних података је усаглашен за временске кораке од 1 часа. Метеоролошки подаци са метеоролошких станица трансформисани су на ниво подсливова путем методе инверзне удаљености. Температурни подаци трансформисани су путем тежинских фактора и кориговани за надморску висину. 

Модел је укључен у Систем за прогнозу и упозорење на поплаве у сливу реке Саве (Сава FFWS)