PEG NAV

Стална стручна група за пловидбу (PEG NAV)

Општи циљпружање помоћи, смерница и координације свих активности Међународне комисије за слив реке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу реке Саве (ФАСРБ)  у области пловидбе.
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске комисије; 
 • Учествовање у припреми и имплементацији пројеката из области пловидбе на реци Сави у складу са мандатом повереним од стране Савске комисије;
 • Обезбеђење усклађености прописа из области пловидбе у сливу реке Саве;
 • Рад на повећању степена безбедности пловидбе;
 • Координисање планирања обележавања и одржавања пловних путева;
 • Подршка, по потреби, Секретаријату у припреми предлога одлука Савске Комисије које се односе на пловидбу;
 • Предлагање смерница за развој РИС-а на реци Сави и учествовање у усклађивању критеријума за имплементацију РИС-а; 
 • Учествовање у припреми или изменама протокола уз ФАСРБ;
 • Учествовање у хармонизацији и унапређењу критеријума за класификацију водног пута;
 • Наставак развоја лука и лучке инфраструктуре;
 • Обављање других задатака и дужности конкретно поверених од стране Савске Комисије.
 
Босна и Херцеговина:

      
Динка Масло, чланица
Марина Симикић, чланица  
Младен Рогић, члан 
Република Хрватска:

 
Мирослав Иштук, члан 
Јеролима Павловић, чланица  
Жељко Радић, члан 
Република Србија: 
Милован Степанов, члан
Мирослав Грнчарски, 
члан
Владимир Пајванчић, члан
Ирена Коњевић, заменица члана
Мирјана Живковић, заменица члана
Република Словенија:

 
Јоже Клеменчич, члан  
Јеленко Шветак, заменик члана  
Наташа Смолар Жванут, заменица члана

Председавајући: Крунослав Сопчек, Секретаријат Савске комсије