PEG FP

Стална стручна група за спречавање поплава (PEG FP

Општи циљ: пружање помоћи, давање смјерница и координација свих активности Међународне комисије за слив ријеке Саве у вези са имплементацијом Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (ФАСРБ) у области управљања поплавама. 
 
 • Учествовање у изради стратешких и планских докумената Савске комисије, 
 • Координација свих задатака везаних за имплементацију Протокола о заштити од поплава ФАСРБ-а као и координација рада у складу са Директивом о поплавама (FD) на нивоу слива, посебно у развоју и унапређењу Плана за управљање ризиком од поплава Саве и њему придруженог Сажетка мјера,  
 • Обезбјеђивање улазних података и помоћи Савској Комисији по стручним питањима у вези са координацијом оперативног рада и даљим развојем Система прогнозе и раног упозоравања на појаву поплава у сливу ријеке Саве,  
 • Координација свих активности везаних за поплаве у сливу ријеке Саве са релевантним активностима на нивоу слива ријеке Дунав,  
 • Учествовање у припреми и имплементацији пројеката везаних за управљање ризиком од поплава,  
 • Према потреби, припрема пројектних приједлога у прилог испуњењу дефинисаних задатака,  
 • Учествовање у изради протокола,  
 • Учествовање у активностима потребним за успостављање, ажурирање и одржавање информационих система Савске комисије и одговарајуће размјене података,  
 • Пружање информација и смјерница сталним и ad-hoc стручним групама потребним за извршавање задатака у оквиру њихових мандата у погледу управљања ризиком од поплава,  
 • Подношење приједлога Савској комисији за оснивање временски ограничених радних група, када је потребно, ради рјешавања одређених питања и управљања радом сваке радне групе основане на основу њеног приједлога,  
 • Координација свих осталих активности одређених Протоколом, а које нису претходно наведене 
 • Обављање других задатака и дужности конкретно повјераних од стране Савске Комисије.
Босна и Херцеговина:
 
Алмир Бајрамлић, члан  
Давид Латиновић, члан  
Сенад Имамовић, члан  
Мирсад Хасанбашић, члан  
Милисав Станишић, замјеник члана  
Амер Кавазовић, замјеник члана
Република Хрватска: 
 
Данко Бјондић, члан
Санда Буцоњић Коларић,
замјеница члана
Дарко Барбалића, замјеник члана  
Лука Вукмановић, замјеник члана 
Сандра Соколић, замјеница члана 
Миро Мацан, замјеник члана
Република Србија:

 
Мерита Борота, чланица
Ивана Спасић, чланица
Игор Милутин, члан
Ненад Марић, замјеник члана
Владимир Бељинац, замјеник члана
Бранко Чанковић, замјеник члана
Кристина Браун Луковић, замјеница члана
Република Словенија:

 
Лука Штравс, члан  
Матеја Рибникар,
замјеница члана
Блажо Ђуровић, замјеник члана
 
Предсједавајући: Мирза Сарач, Секретаријат Савске комисије