Razvoj NUV za Savo

Okvirni sporazum o Savskem bazenu (OSSB), ki ga koordinira Mednarodna komisija za Savski bazen (ISRBC), v splošnem predstavlja pravno podlago za sodelovanje držav pri upravljanju voda v Savskem bazenu na trajnosten način, ki vsebuje integralno upravljanje površinskih in podzemnih vodnih virov.

Najbolj pomembna in najzahtevnejša skupna prizadevanja Pogodbenic na področju trajnostnega upravljanja voda je bila priprava integralnega Načrta upravljanja voda v Savskem bazenu (NUV za Savo), kakor je določeno v 12. členu OSSB.

Dejavnosti v zvezi s pripravo NUV za Savo so se začele že konec leta 2006, takoj ko je bila ustanovljena Stalna strokovna skupina za upravljanje s porečjem.

Prvi korak pri razvoju NUV za Savo predstavlja Analiza Savskega bazena. Rezulat analize je celovit dokument z naslovom Poročilo o analizi Savskega bazena. Poleg karakterizacije in ocene vodnih virov v porečju reke Save, izdelane v skladu s 5. členom Okvirne direktive o vodah (WFD), so bile obravnavane tudi količina vode in zadeve v zvezi z integracijo različnih področij, kakor tudi, z dodatno presojo, ostale važne zadeve, kot npr. obvladovanje poplavne ogroženosti in razvoj plovbe v bazenu.

Poročilo o Analizi Savskega bazena je sprejela ISRBC v septembru 2009 kot “dobro osnovo za nadaljne aktivnosti pri razvoju načrta NUV za Savo”. Poročilo je bilo izdano in je dostopno v elektronski obliki na uradni strani ISRBC. Za prevzem poročila kliknite tukaj.  

Zaveza Pogodbenic k spoštovanju WFD, čeprav vse niso pravno zavezane k temu, kakor tudi dobro sodelovanje Pogodbenic pri pripravi Analize Savskega bazena, sta bili pozitivno sprejeti s strani Evropske komisije (EC), tako da se je EC odločila, da podpre naslednje korake pri razvoju prvega NUV za Savo.

V skladu s to odločitvijo je EC v decembru 2009 finančno podprla projekt tehnične pomoči in dala neposredno dotacijo ISRBC. Projekt tehnične pomoči je izvajal konzorcij, ki ga je vodil VVMZ iz Republike Slovaške.

Glavni namen te pomoči je bila podpora ISRBC ter Pogodbenicam (BA, HR, RS in SI), kakor tudi Črni Gori pri pripravi integriranega NUV za Savo. Rezultat tega velikega napora je bila izdelava osnutka NUV za Savo in vseh spremljajočih strokovnih podlag, kar je bilo končano v decembru 2011 in pripravljeno za proces konzultiranja javnosti.

Konzultiranje preko spletnih strani je potekalo od 21. decembra 2011 do 21. aprila 2012. 

Načrt je bil dopolnjen na osnovi potrjenih komentarjev in usklajen NUV za Savo v angleščini in v vseh uradnih jezikih v državah v porečju reke Save je bil predan predstavnikom Savske komisije v septembru 2012 v pregled. V naslednjem obdobju so bile podane zahteve po dodatnih popravkih v načrtu s strani držav preko predstavnikov Savske komisije. Usklajene spremembe so bile vnešene v končni osnutek NUV-a za Savo. Načrt je bil v marcu 2013 poslan državam, da začnejo nacionalne postopke zapotrditev načrta.

Pogodbenice OSSB so potrdile Načrt upravljanja voda za Savski bazen na Petem sestanku pogodbenic 2.decembra 2014 v Zagrebu (Republika Hrvaška).