Realizirane aktivnosti

Aktivnosti sudjelovanja javnosti, poduzete tijekom izrade Plana upravljanja slivom rijeke Save, mogu se svrstati u tri glavne kategorije:

Pružanje informacija široj javnosti

Brojne aktivnosti na podizanju svijesti o Planu upravljanja slivom rijeke Save provedene su u cilju povećanja transparentnosti Plana i procesa njegove izrade, kao i povećanja sudjelovanja dionika u tom procesu. Među njima su:

  • Osiguravanje javne dostupnosti informacija o izradi Plana upravljanja, o fazama njegove izrade i konzultacijskim aktivnostima koje se provode, na službenoj internetskoj stranici Savske komisije - www.savacommission.org (npr. Analiza sliva rijeke Save, Nacrt Plana upravljanja slivom rijeke Save), od samog početka procesa izrade Plana.
  • Priprema i prezentacija javnosti različitih publikacija, koje sadrže informacije o izradi Plana upravljanja. Jedna od njih je i službeni bilten Savske komisije – Savski vjesnik, periodična publikacija koja se redovito distribuira prema više od 200 dionika izravno, a također je dostupna na službenoj internetskoj stranici Savske komisije.
  • Izlaganje prezentacija o izradi Plana upravljanja na sastancima interesnih skupina u strankama Okvirnog sporazuma i Crnoj Gori, u organizaciji Savske komisije ili drugih organizacija/institucija (npr. ICPDR, Zelena akcija, REC, Park prirode Lonjsko polje itd.), kao i na raznim drugim događanjima (u organizaciji UNECE i sl.).  

Konzultacijske aktivnosti

Sastanci s institucijama i organizacijama zainteresiranih zemalja
Izradu Plana upravljanja pratili su brojni sastanci osoblja Tajništva Savske komisije, kao i stručnjaka koji su radili na pripremi Plana, s predstavnicima nadležnih nacionalnih tijela, istraživačkih institucija, nacionalnih i međunarodnih nevladinih organizacija. Glavni ciljevi sastanaka bili su prikupljanje informacija i podataka i diskusija o pitanjima vezanim uz upravljanje slivom. Ovi sastanci predstavljaju vrijedan proces konzultacija, kroz koji su dionici pridonijeli u formuliranju Plana upravljanja.

Konzultacijske radionice na prekograničnoj razini
Tri glavne konzultacijske radionice su održane radi razmatranja ključnih koraka u izradi Nacrta Plana upravljanja:

  • Radionica o značajnim pitanjima upravljanja vodama (SWMI), s ciljem upoznavanja širokog kruga dionika s konceptom integralnog upravljanja vodama i zahtjevima ODV, kao i dobijanja povratnih informacija o ovoj temi (Zagreb (HR), 27.-28.09.2010.).
  • Radionica o Programu mjera (PoM), s ciljem upoznavanja zainteresiranih stranaka sa predloženim Programom i prikupljanja povratnih informacija (Sarajevo (BA), 28.-30.06.2011.).
  • Forum dionika (Beograd (RS), 9.-10. studeni 2011.), koji je organiziran u cilju predstavljanja Nacrta Plana upravljanja i prikupljanja komentara na njegov sadržaj od svih relevantnih dionika, prije započinjanja dijela procesa konzultacija javnosti na internetskoj stranici Savske komisije. Također je razmatrano pitanje sudjelovanja dionika u provedbi Plana upravljanja i, kasnije, u izradi revidiranog Plana.  

Forum dionika - izvješće 

Forum dionika - prezentacije 

Aktivno uključivanje dionika

Cjelokupni proces izrade Plana upravljanja slivom rijeke Save vođen je od strane Stalne stručne skupine Savske komisije za upravljanje riječnim slivom. Pojedina pitanja bila su predmet ad hoc rasprava drugih stručnih skupina Savske komisije, u skladu s njihovom nadležnošću. Glavni dionici / skupine dionika imali su priliku aktivno sudjelovati u tom procesu, kao i u svim drugim aktivnostima Savske komisije, dobivanjem statusa promatrača. Ova mogućnost je dobro iskorištena od strane organizacija koje već imaju taj status, u smislu aktivnog sudjelovanja na sjednicama Savske komisije i sastancima Stalne stručne skupine za upravljanje riječnim slivom. Ova vrsta dvosmjerne komunikacije bila je vrijedno sredstvo u izradi Plana upravljanja.