Opis plana upravljanja

Plan upravljanja slivom rijeke Save izrađen je u skladu sa zahtjevima Okvirne direktive o vodama (ODV) Europske unije, koja uspostavlja pravni okvir za zaštitu i poboljšanje stanja svih voda i zaštićenih područja, uključujući o vodi ovisne ekosustave, spriječavanje pogoršanja njihovog stanja i osiguravanje dugoročnog, održivog korištenja vodnih resursa.

Plan upravljanja slivom rijeke Save uspostavlja nekoliko načela integralnog upravljanja vodama, uključujući i integraciju zaštite voda u razvojne aktivnosti na slivu.

Plan upravljanja uglavnom slijedi metodologiju i postupke primijenjene na razini sliva rijeke Dunav, koji su razvijeni i dogovoreni od strane zemalja u slivu Dunava. Glavna razlika između planova upravljanja za slivove Save i Dunava je detaljnija razmjera u kojoj su razmatrana pitanja upravljanja vodama u Planu za Savu koji se temelji na sljedećim kriterijima za izbor vodnih tijela:

  • Rijeka Sava i njene pritoke sa slivom veličine >1.000 km2, kao i rijeke od važnosti za sliv (Sutla / Sutla, Lašva i Tinja, površine <1.000 km2);
  • Prekogranična i nacionalna tijela podzemnih voda koja su važna s obzirom na svoju veličinu (područje >1.000 km²) ili ona prekogranična tijela podzemnih voda <1.000 km² koja su važna prema drugim kriterijima.  

Proces izrade Plana upravljanja za Savu, svojim opsegom je daleko prevazišao isključivo elaboriranje postojećih informacija, obzirom da su u okviru tog procesa razmotrene i mogućnosti prikupljanja podataka koji nedostaju, zatim pitanja popunjavanja „praznina“ i izvršena je kritička analiza najnovijih informacija, što je omogućilo kvalitetniju analizu pritisaka i utjecaja, kao i prijedlog mjera.

Poglavlja Plana upravljanja slivom rijeke Save slijede logiku i zahtjeve ODV, a njihova struktura je određena značajnim pitanjima upravljanja vodama (SWMI). Poglavlje 1 sadrži osnovne informacije o slivu Save i o samom Planu. Opće karakteristike sliva Save prikazane su u poglavlju 2. Poglavlje 3 opisuje postojeće pritiske. Popis zaštićenih područja nalazi se u poglavlju 4, a mreže monitoringa u slivu Save opisane su u poglavlju 5. Rezultati procjene stanja voda cijelog sliva i određivanja jako izmijenjenih vodnih tijela (HMWBs) i umjetnih vodnih tijela (AWBs) dani su u poglavlju 6. Ciljevi zaštite okoliša i izuzeća prema člancima 4(4), 4(5) i 4(7) ODV, navedeni su u poglavlju 7. Poglavlje 8 sadrži ekonomsku analizu korištenja voda. Poglavlje 9 daje pregled mjera koje će se provoditi u slivu za svako značajno pitanje (SWMI) i druga pitanja upravljanja vodama. Ovo poglavlje također obuhvaća glavne zaključke u vezi s Programom mjera, koje su od ključne važnosti za buduće upravljanje slivom rijeke Save. Poglavlje 10 bavi se pitanjima integracije zaštite voda u druge aktivnosti u slivu Save, fokusirajući se na upravljanje poplavama, plovidbu, hidroenergetiku i poljoprivredu. Poglavlje 11 bavi se pitanjem klimatskih promjena. Aktivnosti na informiranju i savjetovanju s javnošću koje se provode u vezi s ovim Planom, prikazane su u poglavlju 12. Ključni nalazi navedeni su u poglavlju 13. Reference su dane u poglavlju 14.

Plan također uključuje i 13 aneksa, kao i 22 karte koje grafički prikazuju ključne informacije u tekstu.