Plan upravljanja slivom rijeke Save

 

Ovaj dio internetske stranice Savske komisije posvećen je Planu upravljanja slivom rijeke Save. Izrađen je prvenstveno u svrhu konzultacija s javnošću o nacrtu Plana, i ponudio je mogućnost javnosti da daje komentare kao i da sazna kako se dati komentari odražavaju u samom Planu. Zainteresirana javnost ovdje ima priliku pročitati kako se cijeli proces izrade Plana provodio, kao i preuzeti sve aktualne dokumente od interesa.