Plan upravljanja slivom rijeke Save

 

Ovaj dio internetske stranice Savske komisije posvećen je Planu upravljanja slivom rijeke Save. Izrađen je prvenstveno u svrhu konsultacija s javnošću o nacrtu Plana, i ponudio je mogućnost javnosti da daje komentare kao i da sazna kako se dati komentari odražavaju u samom Planu. Zainteresovana javnost ovjde ima priliku da pročita kako se cijeli proces izrade Plana sprovodio, kao i da preuzme sve aktuelne dokumente od interesa.