О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Misija

12.12.2008.
Међународна комисија за слив ријеке Саве (ISRBC) успостављена је за потребе имплементације Оквирног споразума о сливу ријеке Саве (FASRB), односно да омогући сарадњу страна FASRB у реализацији сљедећих циљева:

Успостављање међународног режима пловидбе на ријеци Сави и њеним пловним притокама, што подразумијева успостављање услова за безбједну пловидбу на ријеци Сави и њеним притокама, између осталог, путем:
  • усвајања плана обиљежавања, одржавања и развоја пловних путева;
  • усвајања јединствених правила пловидбе узимајући у обзир специфичне услове на одређеним дијеловима пловних путева;
  • усвајања техничких правила која се односе на пловила унутрашње пловидбе и правила о добијању дозволе заповједника брода;
  • успостављање Ријечних информационих сервиса (RIS).
Успостављање одрживог управљања водама што подразумијева сарадњу у области управљања водним ресурсима у сливу ријеке Саве на одржив начин, укључујући интегрисано управљање површинским и подземним изворима вода на начин којим се обезбјеђује:
  • вода у довољној количини и адекватног квалитета у сврху очувања, заштите и унапријеђења водних екосистема (укључујући флору и фауну, и екосистеме природних језера и мочвара);
  • вода у довољној количини и адекватног квалитета за све врсте употребе/коришћења;
  • заштита од штетног дјеловања вода (поплава, прекомјерних подземних вода, ерозије и опасности од леда);
  • рјешавање сукоба интереса проузрокованих различитим врстама употребе и коришћења; и
  • ефикасна контрола водног режима.
Предузимање мјера за спрјечавање или ограничавање опасности, и смањивање и уклањање штетних посљедица, укључујући посљедице од поплава, опасности од леда, суша и инцидената који обухватају супстанце штетне по воду.
Календар
forwardbackавгуст 2021
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обиљежавања