O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

10. obletnica podpisa Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu

30.11.2012.
Sporočilo za medije

Okvirni sporazum o Savskem bazenu (OSSB), ki je bil podpisan 3. decembra 2002 v Kranjski gori (Slovenija), predstavlja prvi večstranski razvojno orientirani sporazum v regiji po Daytonskem mirovnem sporazumu in Sporazumu o nasledstvu. OSSB predstavlja okvir za sodelovanje držav v Savskem bazenu (Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije) na področju voda z namenom, da se ustvarjajo pogoji za trajnostni razvoj regije na območju Savskega bazena.

Po začetku veljavnosti OSSB konec 2004, se je proces izvajanja pričel z ustanovitvijo Mednarodne komisija za Savski bazen (ISRBC), ki korodinira izvajanje OSSB, v juniju 2005 in z ustanovitvijo Sekretariata v januarju 2006.

V preteklem obdobju se je izkazalo, da predstavlja OSSB dobro osnovo za izboljševanje intenzivnih stikov in izboljšanje sodelovanja med Pogodbenicami ter priložnost za izmenjavo izkušenj in dodatno usposabljanje strokovnjakov pri implementaciji dogovorjenih regionalnih projektov, za harmonizacijo nacionalne zakonodaje, metodologij in postopkov, kakor tudi za izboljšanje medsektorskega sodelovanja, posebno še med pristojnimi organi v Pogodbenicah.

Narava OSSB omogoča, da ima ISRBC najširši obseg delovanja med vsemi mednarodnimi rečnimi in jezerskimi komisijami, saj se ukvarja z različnimi vidiki upravljanja voda, in sicer z zaščito voda in vodnega ekosistema, zaščito pred škodljivim delovanjem voda in razvojem ekonomskih aktivnosti, kot npr. razvoj plovbe in rečnega turizma. Velika pozornost je posvečena trasnparentnosti celotnega procesa z vključevanje različnih deležnikov iz vseh sektorjev (vladnega, nevladnega, akademskega in poslovnega). Pristop “top-down” se stalno krepi s komponeneto “bottom-up”. Aktivnosti izvajanja OSSB so v popolnem soglasju z relevantnimi evropskimi direktivami, UNECE konvencijami, kakor tudi z Evropsko strategijo za Podonavlje in Strategijo EU 2020. Izvajanje OSSB kot sub-regionalnega procesa omogoča pridobitev detaljnih analiz in rezultatov, ki dopolnjujejo tiste, ki so pridobljeni v okviru izvajanja procesov na nivoju Donavskega bazena. Pristop izvajanja OSSB je tako pragmatičen kot praktičen, s ciljem, da zagotavlja Pogodbenicam konkretne in koristne izdelke (infrastruktura za plovbo in turizem, strateški načrti, informacijski sistem, izmenjava podatkov, napovedovanje in zgodnje opozarjanje ipd.).

Od začetka do danes, je izvajanje OSSB doseglo visok nivo funkcionalnosti. ISRBC je postala stabilen mehanizem, učinkovita organizacija, zanesljiv partner in koordinator številnih aktivnosti pri izvajanju OSSB, kar so prepoznali v državah Savskega bazena in tudi v širšem okolju. Čeprav vodenje projektov ni njen osnovni namen, je obstoj in delovanje ISRBC dokaz uspešnega načina za izvajanje širokega spektra projektov na področju voda. Do sedaj je bilo zagovoljeno 12,55 milijona EUR za implementacijo projektov, 16% so kontribucije držav, ostalih 84% pa je prišlo iz zunanjih virov. Verjetno je, da se bo odstotek financiranja projektov od zunaj še povečal v prihodnosti zaradi dejstva, da so vsi prioritetni projekti ISRBC pridobili oznako o usklajenosti ali priporočilno pismo EU Strategije za Podonavlje, kar predstavlja spodbudo s stališča izvajanja projektov tudi v bodoče.

Med procesom izvajanja OSSB so bile identificirane tudi nekatere ovire in težave. Te se v osnovi nanašajo na pomanjkanje človeški in finančnih virov v Pogodbenicah, zagotavljanja ustreznih skladov za implementacijo prioritenih projektov, omejen dostop do osnovnih podatkov potrebnih za pripravo študij s skupnim interesom pod okvirom ISRBC, kakor tudi pomanjkanje ustrezne organizacije institucij ter pomanjkanja usklajenosti zakonodaje z EU acquis v nekaterih državah. Dodatno je razvidno, da na napredek na področju upravljanja voda, kjer so zahteve do Pogodbenic zasnovane na priporočilih in zaključkih ISRBC (ne, kakor sklepi ISRBC na področju plovbe, ki so obvezni), delno vpliva tudi različno dojemanje zahtev s strani pristojnih organov v Pogodbenicah.
Danes, 10 let po podpisu OSSB, so rezultati regijskega sodelovanja vidni. Na osnovi pridobljenih izkušenj v celotnem procesu so na podlagi Strategije izvajanja OSSB in spremljajočega Akcijskega plana za obdobje 2011-2015 predvideni konkretni koraki za premagovanje ovir. Z optimizmom pričakujemo, da se na osnovi že doseženega, omogoči učinkovito izvajanje OSSB tudi v bodočnosti.
 

Za dodatne informacije prosimo kontaktirajte:
Sekretariat Mednarodne komisije za Savski bazen
Tel. + 385 1 488 6960
E-mail: isrbc@savacommission.org