O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

10-godišnjica potpisivanja Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save

30.11.2012.
Saopćenje za medije

Okvirni sporazum o slivu rijeke Save, potpisan 3.12.2002. godine u Kranjskoj gori, prvi je međunarodni, razvojno usmjeren sporazum u regiji, sklopljen nakon mirovnog sporazuma iz Daytona i Ugovora o pitanjima sukcesije. Ovaj sporazum predstavlja okvir za saradnju savskih država (Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Slovenije i Srbije) u sektoru voda, s ciljem ostvarivanja uvjeta za održivi razvoj regije u slivu rijeke Save.

Nakon stupanja Okvirnog sporazuma na snagu krajem 2004. godine, proces njegovog provođenja formalno je započeo formiranjem Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (Savske komisije) u junu 2005. godine radi koordinacije provođenja Sporazuma i uspostavom Sekretarijata Savske komisije u januaru 2006. godine.

U proteklom razdoblju, Okvirni sporazum se pokazao kao dobra regionalna platforma za poticanje kontakata i poboljšanje saradnje između država strana, koja pruža mogućnosti za razmjenu iskustava i dodatnu obuku stručnjaka, provođenje zajednički dogovorenih, regionalnih projekata, usklađivanje nacionalne regulative, metodologija i postupaka, te poboljšanu međusektorsku saradnju, posebno među nadležnim tijelima u državama stranama.

Okvirni sporazum odlikuje sveobuhvatni karakter, koji Savskoj komisiji određuje najširi djelokrug rada među svim međunarodnim riječnim ili jezerskim komisijama u Evropi, obuhvatajući istovremeno vidove zaštite voda i vodnog ekosistema, zaštite od štetnog djelovanja voda, te pitanja razvoja privrednih aktivnosti, kao što su plovidba i riječni turizam. Velika pažnja posvećena je transparentnosti procesa, kroz uključenje širokog kruga stakeholdera iz svih društvenih sektora (vladin, nevladin, akademski i poslovni) i dopunu pristupa „odozgo prema dole“ stalnim jačanjem komponente „odozdo prema gore“. Aktivnosti na provođenju Sporazuma u potpunosti su usaglašene s relevantnim direktivama Evropske unije i konvencijama UNECE-a, kao i sa Strategijom EU za podunavlje i Strategijom EU 2020. Provođenje Okvirnog sporazuma, kao subregionalan proces, omogućava detaljnije analize i rezultate komplementarne onima iz regionalnog procesa koji se odvija na nivou sliva Dunava. Pristup provođenju Sporazuma je, takođe, pragmatičan i praktičan, obzirom da teži osiguranju konkretnih, upotrebljivih proizvoda za države (plovidbena i turistička infrastruktura, strateški planovi, informacijski sistemi i sistemi razmjene podataka, prognoze i upozoravanja).

Od početka do danas, sistem provođenja Okvirnog sporazuma dostigao je visok nivo funkcionalnosti, a Savska komisija postala je stabilan mehanizam, prepoznat i u savskim državama i u širem okruženju kao efikasna organizacija, pouzdan partner i uspješan koordinator sve većeg broja aktivnosti država u okviru implementacije Sporazuma. Iako upravljanje projektima nije njena osnovna uloga, postojanje i rad Savske komisije pokazali su se i kao uspješan način za osiguranje realizacije širokog spektra projekata u području voda. Za provođenje projekata, do sada je osigurano ukupno 12.55 mil. eura, od čega 16% potječe iz kontribucija država strana, a 84% iz vanjskih izvora finansiranja. Postoji realna mogućnost da se, u budućnosti, udio finansiranja iz vanjskih izvora dodatno poveća, obzirom da su, u okviru procesa provođenja Dunavske strategije EU, praktično svi prioritetni projekti Savske komisije dobili potvrdu o usklađenosti ili pismo preporuke, što ohrabruje kada je u pitanju mogućnost realizacije projekata iz vanjskih izvora finansiranja.

Tokom dosadašnjeg provođenja Okvirnog sporazuma uočene su i određene poteškoće. One su, prije svega, povezane s manjkom ljudskih i finansijskih resursa država strana, osiguranjem sredstava za provođenje prioritetnih projekata, ograničenim pristupom podacima potrebnim za pripremu studija od zajedničkog interesa pod okriljem Savske komisije, te manjkom prikladnih institucionalnih struktura i, u pojedinim državama i nedovoljnom usklađenošću zakonodavstva s pravnom stečevinom Unije. Pored toga, pokazalo se da na napredak u području upravljanja vodama, gdje se zahtjevi prema državama stranama temelje na preporukama i zaključcima Savske komisije (za razliku od odluka Savske komisije u području plovidbe), djelomično utiče i to što nadležna tijela država strana na različite načine percipiraju zahtjeve koji proizlaze iz preporuka i zaključaka.

Danas, nakon deset godina od potpisivanja Okvirnog sporazuma, rezultati regionalne saradnje su vidljivi, a polazeći od stečenih iskustava, nova Strategija provođenja Okvirnog sporazuma i prateći Akcijski plan za period od 2011. do 2015. godine, predviđaju konkretne korake za prevladavanje spomenutih prepreka, te se s razlogom i optimizmom očekuje da na temelju značajnih dosadašnjih rezultata, osiguraju djelotvorno provođenje Okvirnog sporazuma i u godinama koje dolaze.
 


Za dodatne informacije molimo kontaktirajte:
Sekretarijat Međunarodne komisije za sliv rijeke Save
Tel. + 385 1 488 6960
E-mail: isrbc@savacommission.org