Plan upravljanja slivom rijeke Save i popratni dokumenti

Plan upravljanja slivom rijeke Save je dostupan za preuzimanje na svim službenim jezicima Strana Okvirnog sporazuma, kao i na engleskom i crnogorskom jeziku.

Plan upravljanja slivom rijeke Save - EN 

Plan upravljanja slivom rijeke Save - BIH-bos

Plan upravljanja slivom rijeke Save - BIH-srp

Plan upravljanja slivom rijeke Save - BIH-hrv

Plan upravljanja slivom rijeke Save - hrv

Plan upravljanja slivom rijeke Save - slo

Plan upravljanja slivom rijeke Save - srp

Plan upravljanja slivom rijeke Save - ME

Iako su, pri izradi Plana, mnoga pitanja analizirana detaljno, osnovna namjera je bila da se u samom Planu prezentira čitljiva i sažeta informacija. Oni čitatelji koji žele znati više detalja o pojedinim pitanjima ili korištenoj metodologiji, mogu konsultirati prateće dokumente.

Za preuzimanje su dostupni sljedeći prateći dokumenti:

Površinska vodna tijela u slivu rijeke Save

Podzemna vodna tijela u slivu rijeke Save

Značajni pritisci identificirani u slivu rijeke Save

Hidromorfološke promjene

Značajna pitanja upravljanja vodama

Povrat troškova vodnih usluga - primjeri

Invazivne vrste

Zaštićena područja

Integracija zaštite voda u druge sektore u slivu rijeke Save (poplave, plovidba, hidroenergetika, poljoprivreda)

Klimatske promjene