Plan upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save

Ovaj dio internet stranice Savske komisije posvećen je Planu upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save (Sava FRMP) i postupku javnih konsultacija o nacrtu Plana. Osnovna svrha javnih konsultacija je da omoguće pripadnicima javnosti da pruže povratne informacije o Planu, uključujući komentare o određenim pitanjima koja bi trebalo da budu obuhvaćena dokumentom. Postupak se sprovodi online uz odgovarajući nivo transparentnosti, pri čemu će na svaki dostavljeni komentar biti zvanično odgovoreno od strane učesnika u pripremi Plana. Aktuelne verzije dokumenata relevantnih za pripremu Plana su dostupne za preuzimanje, dajući mogućnost da zainteresovane strane dostave konstruktivne komentare u predviđenom periodu konsultacija.