Plan upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save

Ovaj dio internetske stranice Savske komisije posvećen je Planu upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save (Sava FRMP) te postupku javnih konzultacija o nacrtu Plana. Osnovna svrha javnih konzultacija je omogućiti pripadnicima javnosti da daju povratne informacije o Planu, uključujući komentare o određenim pitanjima koja trebaju biti obuhvaćena dokumentom. Postupak se provodi online uz odgovarajuću razinu transparentnosti, pri čemu će na svaki podneseni komentar biti službeno odgovoreno od strane sudionika u pripremi Plana. Aktualne verzije dokumenata relevantnih za pripremu Plana su dostupne za preuzimanje, dajući mogućnost da zainteresirane strane dostave konstruktivne komentare u predviđenom razdoblju konzultacija.