Увод

Свјетска банка обезбјеђује техничку подршку усмерену на унапређење ефективности заједничког управљања поплавама држава слива ријеке Саве. Техничка подршка је обезбеђена кроз пројекат Унапређење заједничких активности у управљању поплавама, финансиран путем Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF). Пројекат чине двије компоненте:

  1. Припрема заједничког Плана управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве (Sava FRMP) и
  2. Успостављање система прогнозе и раног упозоравања (FFWS) у сливу ријеке Саве.

Пројекат има посебан значај зато што директно подржава испуњење циљева Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум о сливу ријеке Саве. Општи циљ пројекта је да унапрједи квалитет и ефективност заједничког управљања поплавама, као и капацитета за прогнозирање у сливу ријеке Саве. Пројекат је усмерен на побољшање сарадње држава које дијеле слив и стварање услова за одрживу одбрану од поплава.

Припрема Плана пружа основне стратешке смјернице и оперативне савјете за унапређење усаглашености са Директивом о поплавама (FD) и Оквирном директивом о водама (WFD). План обезбjеђује координирано планирање мjера и подржава спровођење заједничких акивности земаља слива које сарађују у оквиру Савске комисије. План дефинише приоритетне мјере узимајући у обзир становништво, економске активности, инфраструктуру, животну средину и културну баштину, у складу са захтјевима правног оквира Европске уније, подржавајући примјену начела солидарности и правила ненаношења штете, по којем мјере планиране на територији једне државе не смију својом величином или утицајем значајно повећати ризике од поплава на подручју других држава.

Пројекат припремe Плана је подржан од стране Свјетске банке, а спроводи га консултантска компанија EPTISA Servicios de Ingeneria, S.L. (Шпанија) уз координацију и сарадњу са Савском комисијом.

Ова микро страница је развијена уз финансијску подршку Заједничког европског фонда за Западни Балкан, као дио Инвестиционог оквира за Западни Балкан. Исказани ставови су ставови пројектног тима консултанта и стога се ни на који начин не могу сматрати ставовима или званичним мишљењем партнерских институција Заједничког европског фонда за Западни Балкан, као ни EBRD и EIB, као су-управљачких институција Заједничког европског фонда за Западни Балкан.