Припрема Плана

Државе потписнице Оквирног споразума о сливу ријеке Саве, препознајући потребу за унапређењем сарадње и спровођењем заједнички договорених активности усмерених на стварање предуслова за одрживу заштиту од поплава у сливу, су се договориле о припреми Протокола о заштити од поплава уз Оквирни споразум - линк. Протокол је потписан од стране свих потписница Оквирног споразума 2010. године, а ступио је на снагу 27. новембра 2015. Протокол представља правни темељ за спровођење свих активности које усагласе савске државе путем њихове заједничке платформе – Савске комисије.

Протоколом су државе потписнице преузеле обавезу да сарађују у спровођењу слједећих активности:

 • изради Прелиминарне процјене ризика од поплава (PFRA);
 • изради карата опасности и ризика од поплава;
 • изради Плана управљања ризицима од поплава, која је започела припремом Програма израде Плана управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве;
 • успостави система прогнозирања и упозоравања на поплаве (FFWS) у сливу ријјеке Саве;
 • размјени информација значајних за одрживу заштиту од поплава;
 • спровођењу мјера и активности о заједничког интереса које потичу из планских докумената или наведених активности.

Важно је напоменути да су значајни заједнички кораци направљени и прије формалног ступања Протокола на снагу, путем рада Савске комисије и њених релевантних стручних група. Слједеће активности се могу навести као примјери заједничких достигнућа:

 • израда заједничке Прелиминарне процјене ризика од поплава у сливу ријеке Саве - линк;
 • успостављање информационих система као основе за размјену података и информација, за коришћење приликом припреме Плана управљања ризицима од поплава: SavaGIS (www.savagis.org) и SavaHIS (www.savahis.org);
 • хидролошки модел за цијели слив ријеке Саве и хидраулички модел нестационарног течења за ријеку Саву, и др.

Програм израде Плана управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве – линк, је усвојен у фебруару 2017. године и обухвата активности и радње потребне за израду Плана у складу са Протоколом, узимајући у обзир већ завршене или текуће активности у државама потписницама и на нивоу читавог слива. Програм садржи све елементе релевантне за припрему Плана, укључујући обавезе држава, механизме припреме, одговорности за спровођење појединачних активности, и рокове за реализацију. Програм је у потпуности усаглашен и договорен од стране држава потписница Протокола, те као такав представља обавезујући програм за припрему Плана.

Сврха израде Плана управљања ризицима од поплава у сливу ријеке Саве обухвата између осталог:

 • успостављање заједничких циљева управљања ризицима од поплава на нивоу слива, у складу са начелима дугорочне одрживости;
 • омогућавање дослједног и координираног приступа у управљању ризицима од поплава на нивоу слива.

Ово је значајан корак у испуњењу одредби Протокола, уз сарадњу која се заснива на Директиви о поплавама, а узимајући у обзир Акциони програм за одрживу заштиту од поплава у сливу реке Дунав и План управљања ризицима од поплава на сливу Дунава. Процес чијим спровођењем координира Савска комисија је комплементаран активностима Међународне комисије за заштиту ријеке Дунав (ICPDR), на начин сличан као у случају припреме Акционог плана за ниво подслива слива реке Саве (2009.), као и у случају планова управљања сливовима ријека Дунава и Саве (2015.).

План процењује поплавне ризике и њихов утицај у прекограничном контексту, и предлаже динамику и моделе реализације заједничких мјера. Савска комисија ће пратити статус имплементације мјера на националном нивоу, и прикупљати информације за ажурирање Плана у следећем шестогодишњем периоду.

Стране Оквирног споразума одобриле су овај План на свом Осмом састанку одржаном у Сарајеву (Босна и Херцеговина) 24. октобра 2019.