Izrada Plana

Države stranke Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Stranke), prepoznajući potrebu za produbljivanjem suradnje i provedbom zajednički usuglašenih aktivnosti usmjerenih na osiguravanje preduvjeta za održivu zaštitu od poplava u slivu, složile su se pripremiti Protokol o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum - link. Protokol su sve Stranke potpisale 2010. godine, a na snagu je stupio 27. studenoga 2015. Protokol predstavlja pravni temelj za provedbu svih aktivnosti koje usuglase savske države putem svoje zajedničke platforme - Savske komisije.

Protokolom su stranke preuzele obavezu surađivati u provođenju sljedećih aktivnosti:

 • izradi Prethodne procjene rizika od poplava (PFRA);
 • izradi Karata opasnosti i rizika od poplava;
 • izradi Sava FRMP, koja je započela pripremom Programa izrade Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save;
 • uspostavi sustava prognoziranja i upozoravanja na poplave (FFWS) u slivu rijeke Save;
 • razmjeni informacija značajnih za održivu zaštitu od poplava;
 • provedbi mjera i aktivnosti od zajedničkog interesa koje potječu iz planskih dokumenata ili navedenih aktivnosti.

Važno je napomenuti da su važni zajednički koraci poduzeti prije formalnog stupanja na snagu Protokola, kroz rad Savske komisije i relevantnih stručnih skupina. Sljedeće aktivnosti mogu se navesti kao primjeri zajedničkih postignuća:

 • izrada zajedničke prethodne procjene rizika od poplava u slivu rijeke Save - link;
 • uspostavljanje IT sustava kao osnova za razmjenu podataka i informacija, za upotrebu tijekom pripreme Plana upravljanja rizicima od poplava: SavaGIS (www.savagis.org) i SavaHIS (www.savahis.org);
 • hidrološki model za cijeli sliv rijeke Save i hidraulički model nestacionarnog tečenja za rijeku Savu, i dr.

Program izrade Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save – link, je usvojen u veljači 2017. i obuhvaća aktivnosti i radnje potrebne za izradu Sava FRMP u skladu s Protokolom, vodeći računa o već završenim ili tekućim aktivnostima u državama Stranaka i na razini čitavoga sliva. Program sadrži sve elemente relevantne za pripremu Plana, uključujući obaveze država, mehanizme izrade, nositelje pojedinih aktivnosti te rokove za provedbu. Program je u potpunosti usklađen i dogovoren od strane država stranaka Protokola te kao takav čini obavezujući program za pripremu Plana.

Svrha izrade Sava FRMP je, između ostalog:

 • uspostavljanje zajedničkih ciljeva upravljanja rizicima od poplava sukladno načelima dugoročne održivosti;
 • omogućavanje dosljednog i koordiniranog pristupa upravljanju rizicima od poplava na razini cijelog sliva rijeke Save.

Ovo je značajan korak u ispunjenju odredbi Protokola, uz suradnju utemeljenu na Direktivi o poplavama, uzimajući u obzir Akcijski program za održivu zaštitu od poplava u slivu rijeke Dunav i Plan upravljanja rizicima od poplava na slivu Dunava. Proces čijim sprovođenjem koordinira Savska komisija je komplementaran aktivnostima Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), na način sličan kao u slučaju pripreme Akcijskog plana za nivo podsliva sliva rijeke Save (2009.), kao i u slučaju planova upravljanja slivovima rijeka Dunava i Save (2015.).

Sava FRMP procjenjuje poplavne rizike i njihov utjecaj u prekograničnom kontekstu, te predlaže dinamiku i modele provedbe zajedničkih mjera. Savska komisija će pratit status provedbe mjera na nacionalnom razini, i prikupiti podatke za ažuriranje Plana u sledećem šestogodišnjem razdoblju.

Stranke Okvirnog sporazuma odobrile su ovaj Plan na svom Osmom sastanku, održanom u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 24. listopada 2019. godine.