Uvod

Učešće javnosti je jedan od osnovnih principa održivog upravljanja vodama u skladu sa odredbama Protokola o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum.

Osnovni ciljevi postupka učestvovanja javnosti su:

  • osigurati učešće i podršku javnosti u sprovođenju Protokola, kao i transparentnost u donošenju odluka;
  • poboljšati nivo znanja i javne svijesti o pitanjima upravljanja rizicima od poplava;
  • podsticati uspostavljanje efektivnih struktura i mehanizama za učestvovanje javnosti;
  • informisati javnost i motivisati ključne zainteresovane strane da učestvuju u strukturama i aktivnostima na nivou sliva rijeke Save.

Proces aktivnog učešća javnosti u pripremi Sava FRMP započeo je 31. oktobra 2018.

Forum zainteresovanih strana je održan u Beogradu 14-15. novembra, kada je prvi nacrt Plana bio predstavljen učesnicima, uz mogućnost komentarisanja dokumenta.