Izrada Plana

Države strane Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (Stranke), prepoznajući potrebu za produbljivanjem suradnje i sprovođenjem zajednički dogovorenih aktivnosti usmjerenih na osiguravanje preduslova za održivu zaštitu od poplava u slivu, složile su se da pripreme Protokol o zaštiti od poplava uz Okvirni sporazum - link. Protokol su sve strane potpisale 2010. godine, a na snagu je stupio 27. novembra 2015. Protokol predstavlja pravni osnov za sprovođenje svih aktivnosti koje usuglase savske države putem svoje zajedničke platforme - Savske komisije.

Protokolom su strane preuzele obavezu da sarađuju u sprovođenju sljedećih aktivnosti:

 • izradi Prethodne procjene rizika od poplava (PFRA);
 • izradi Karata opasnosti i rizika od poplava;
 • izradi Sava FRMP, koja je započela pripremom Programa izrade Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save;
 • uspostavljanju sistema prognoziranja i upozoravanja na poplave (FFWS) u slivu rijeke Save;
 • razmjeni informacija značajnih za održivu zaštitu od poplava;
 • sprovođenje mjera i aktivnosti od zajedničkog interesa koje proizilaze iz planskih dokumenata ili navedenih aktivnosti.

Važno je napomenuti da su važni zajednički koraci preduzeti prije formalnog stupanja na snagu Protokola, kroz rad Savske komisije i relevantnih stručnih grupa. Sljedeće aktivnosti mogu se navesti kao primjeri zajedničkih dostignuća:

 • izrada zajedničke prethodne procjene rizika od poplava u slivu rijeke Save - link;
 • uspostavljanje IT sistema kao osnove za razmjenu podataka i informacija, za upotrebu tokom pripreme Plana upravljanja rizicima od poplava: SavaGIS (www.savagis.org) i SavaHIS (www.savahis.org);
 • hidrološki model za cijeli sliv rijeke Save i hidraulički model nestacionarnog tečenja za rijeku Savu, i dr.

Program izrade Plana upravljanja rizicima od poplava u slivu rijeke Save – link, je usvojen u februaru 2017. i obuhvata aktivnosti i radnje potrebne za izradu Sava FRMP u skladu s Protokolom, vodeći računa o već završenim ili tekućim aktivnostima u državama stranama i na nivou cijelog sliva. Program sadrži sve elemente relevantne za pripremu Plana, uključujući obaveze država, mehanizme pripreme, nosioce pojedinih aktivnosti i rokove za realizaciju. Program je u potpunosti usklađen i dogovoren od strane država potpisnica Protokola i kao takav predstavlja obavezujući program za pripremu Plana.

Svrha pripreme Sava FRMP je, između ostalog:

 • uspostavljanje zajedničkih ciljeva upravljanja rizicima od poplava u skladu sa načelima dugoročne održivosti;
 • omogućavanje konzistentnog i koordiniranog pristupa upravljanju rizicima od poplava na nivou cijelog sliva rijeke Save.

Ovo je značajan korak u ispunjavanju odredaba Protokola, uz saradnju koja se zasniva na Direktivi o poplavama, a uzimajući u obzir Akcioni program za održivu zaštitu od poplava u slivu rijeke Dunav i Plan upravljanja rizicima od poplava na slivu Dunava. Proces čijim sprovođenjem koordinira Savska komisija je komplementaran aktivnostima Međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav (ICPDR), na način sličan kao u slučaju pripreme Akcionog plana za nivo podsliva sliva rijeke Save (2009.), kao i u slučaju planova upravljanja slivovima rijeka Dunava i Save (2015.).

Sava FRMP procjenjuje poplavne rizike i njihov uticaj u prekograničnom kontekstu, i predlaže dinamiku i modele realizacije zajedničkih mjera. Savska komisija će pratiti status implementacije mera na nacionalnom nivou, i prikupljati informacije za ažuriranje Plana za naredni šestogodišnji period.

Strane Okvirnog sporazuma odobrile su ovaj Plan na svom Osmom sastanku, održanom u Sarajevu (Bosna i Hercegovina) 24. oktobra 2019. godine.