О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Визија

12.12.2008.
Визија Међународне комисије за слив реке Саве(ISRBC) је прекогранична сарадња ради одрживог развоја региона, која је базирана на:
 • суверенoj једнакости, територијалног интегритета, обостране користи и добре вере;
 • обостраном поштовању националне легислативе, институција и организација;
 • сарадњи у складу са принципима WFD и Директиве о поплавама;
 • редовној размени информација унутар слива о: водном режиму, режиму пловидбе, легислативи, организационим структурама, административној и техничкој пракси;
 • сарадњи са осталим међународним организацијама (као што су Међународна комисија за заштиту реке Дунав, Европска комисија, Уједињене нације, итд.);
 • обезбеђивању интегритета водног режима унутар слива;
 • разумном и правичном коришћењу воде;
 • смањењу прекограничних утицаја проузрокованих привредним и осталим активностима;
 • превенцији настанка значајнијих штета узрокованих од друге стране/страна, приликом коришћења вода у сливу,
и укључује управљање целокупним водним ресурсима:
 • питања одрживости (заштиту/унапређење квалитета воде, количине воде и водног еко система);
 • заштитом од штетних ефеката воде (услед поплава, леда, суша и акцидената);
 • развој активности (нпр. пловидбе, хидротехнике, водоснабдевања, наводњавања, рекреације и туризама, и других облика коришћења воде).
Дугорочна корист проистекла из рада ISRBC и имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве имајући у виду чињеницу да је Сава подслив Дунава ће бити:
 
 • успостављање система међународног права кроз примену инструмената међународног водног права,
 • примена међународног пловидбеног права,
 • примена међународних прописа у области заштите животне средине,
 • имплементација одговарајућих прописа ЕУ, већ примењених на водне ресурсе реке Дунав, на слив реке Саве.