О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Мисија

12.12.2008.
Међународна комисија за слив реке Саве (ISRBC) успостављена је за потребе имплементације Оквирног споразума о сливу реке Саве (FASRB) односно, да омогући сарадњу страна FASRB у реализацији следећих циљева:

Успостављање међународног режима пловидбе на реци Сави и њеним пловним притокама, што подразумева успостављање услова за безбедну пловидбу на реци Сави и њеним притокама, између осталог, путем:
  • усвајања плана обележавања, одржавања и развоја пловних путева;
  • усвајања јединствених правила пловидбе узимајући у обзир специфичне услове на одређеним деловима пловних путева;
  • усвајања техничких правила која се односе на пловила унутрашње пловидбе и правила о добијању дозволе заповедника брода;
  • успостављање Речних информационих сервиса (RIS).
Успостављање одрживог управљања водама, што подразумева сарадњу у области управљања водним ресурсима у сливу реке Саве на одржив начин, укључујући интегрисано управљање површинским и подземним изворима вода на начин којим се обезбеђује:
  • вода у довољној количини и адекватног квалитета у сврху очувања, заштите и унапређења водних екосистема (укључујући флору и фауну, и екосистеме природних језера и мочвара);
  • вода у довољној количини и адекватног квалитета за све врсте употребе/коришћења;
  • заштита од штетног деловања вода (поплава, прекомерних подземних вода, ерозије и опасности од леда);
  • решавање сукоба интереса проузрокованих различитим врстама употребе и коришћења; и
  • ефикасна контролу водног режима.
Предузимање мера за спречавање или ограничавање опасности, и смањивање и уклањање штетних последица, укључујући последице од поплава, опасности од леда, суша и инцидената који обухватају супстанце штетне по воду.