O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Područja rada

12.12.2008.

Mednarodna komisija za savski bazen (ISRBC) je bila ustanovljena z namenom implementacije Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB), v katerem se povdarja pomembnost sodelovanja pogodbenic FASRB, in se nanaša na uresničevanje naslednjih ciljev:

  1. Vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih,
  2. Vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda,
  3. Sprejemanje ukrepov za preprečevanje ali omejevanje nevarnosti oz. tveganj, ter zmanjševanje ali odprava škodljivih posledic, vključno s posledicami poplav, nevarnosti zaradi ledu, suše, ter nesreč povezanih z vodi nevarnimi snovmi.
Ti cilji se uresničujejo z naslednjimi dejavnostmi: 
  1. Uskladitev pri razvoju skupnih načrtov v savskem bazenu kot so Načrta upravljanja voda v porečju reke Save, načrt upravljanja zaščite pred poplavami in načrt zaščite in reševanja;
  2. Vzpostavitev enotnega informacijskega sistema v savskem bazenu, kot so GIS, RIS (rečni informacijski sistem) in sistem monitoringa, navodei in zgodnjega obveščanja v primeru nesreč, ter podoben sistem za primer zaščite pred poplavami;
  3. Priprava in realizacija razvojnih programov in ostalih strateških dokumentov, sodelovanje in usklajevanje pri pripravi študij in projektov;
  4. Harmonizacija nacionalnih predpisov z EU predpisi;
  5. Izdelava dodatnih protokolov za FASRB;
  6. Sodelovanje in udeležba javnosti.