O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

Poslanstvo

12.12.2008.

Mednarodna komisija za savski bazen (ISRBC) je bila ustanovljena z namenom implementacije Okvirnega sporazuma o Savskem bazenu (FASRB), v katerem se povdarja pomembnost sodelovanja pogodbenic FASRB, in se nanaša na uresničevanje naslednjih ciljev:

Vzpostavitev mednarodnega režima plovbe po reki Savi in njenih plovnih pritokih, vključno z določitvijo pogojev za varno plovbo po reki Savi in njenih pritokih, med drugim z/s:
  • sprejetjem načrta za označevanje, vzdržavanje in razvoj plovbe po celinskih vodah;
  • sprejetjem enotnih pravil plovbe, upoštevajoč specifične pogoje na določenih delih celinskih voda;
  • sprejetjem tehničnih pravil v zvezi s plovili, ki plujejo po celinskih vodah, ter pravil glede pridobitve spričeval za poveljnike plovil;
  • ustanovitvijo rečne informacijske službe;
Vzpostavitev trajnostnega upravljanja voda, ki vključuje sodelovanje pri upravljanju vodnih virov v Savskem bazenu na trajnostni način, vključno s celostnim upravljanjem površinskih in podtalnih vodnih virov, na način, ki bi omogočal: 
  • zadostno količino in ustrezno kakovost vode za ohranjanje, varstvo in izboljšanje vodnih ekosistemov (vključno s floro in favno, ter ekosistemi naravnih ribnikov in mokrišč);
  • zadostno količino in ustrezno kakovost vode za vse vrste rabe/uporabe;
  • zaščito pred škodljivimi učinki vode (poplavljanje, prekomerna količina podtalnice, erozija in nevarnosti zaradi ledu);
  • rešitev navzkrižij interesov, ki so nastala zaradi različnih načinov rabe in uporabe, ter
  • učinkovit nadzor vodnega režima;
Sprejemanje ukrepov za preprečevanje ali omejevanje nevarnosti oz. tveganj, ter zmanjševanje ali odprava škodljivih posledic, vključno s posledicami poplav, nevarnosti zaradi ledu, suše, ter nesreč povezanih z vodi nevarnimi snovmi.