O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Vizija

12.12.2008.
Osnovna vizija Međunarodne komisije za sliv rijeke Save (ISRBC) je prekogranična suradnja u okviru održivog razvoja regije, koja se temelji na sljedećim načelima:
 • suverene jednakosti, teritorijalnog integriteta, obostrane koristi i dobre vjere;
 • obostranog poštivanja nacionalnog zakonodavstva, institucija i organizacija;
 • suradnje u skladu sa EU načelima (npr. Okvirna direktiva o vodama i Direktiva o poplavama);
 • redovne razmjene informacija unutar sliva o: vodnom režimu, režimu plovidbe, zakonodavstvu, organizacijskim strukturama, administrativnoj i tehničkoj praksi;
 • suradnje sa ostalim međunarodnim organizacijama (kao što su Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav, Europska komisija, Ujedinjeni narodi, itd.);
 • razumno i pravedno korištenje vode;
 • osiguravanje integriteta vodnog režima unutar sliva;
 • smanjenje prekograničnih utjecaja prouzrokovanih privrednim i ostalim aktivnostima,
 •  
i sadrži sve elemente upravljanja izvorima vode kao što su:
 • pitanja održivosti (zaštita/poboljšanje kvalitete i količine vode te vodnog eko-sustava);
 • zaštita od štetnih učinaka vode (poplava, led, suša i nezgode);
 • razvojne aktivnosti (npr. plovidba, hidroenergija, opskrba vodom, navodnjavanje, rekreacija i turizam te ostale vrste upotrebe vode).
 •  
Rezultat rada ISRBC i primjene Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save su dugotrajne koristi za sliv rijeke Save, a uzevši u obzir činjenicu da je Sava pritok Dunava, također i za sliv rijeke Dunav, koji uključuju:
 • uvođenje međunarodnog pravnog sustava jačanjem instrumenata međunarodnog zakona o vodama,
 • uvođenje međunarodnog zakona o plovidbi,
 • uvođenje međunarodnog zakona o zaštiti okoliša,
 • odgovarajuća primjena pravila EU koja se odnose na izvore vode rijeke Dunav u slivu rijeke Save.