О НАМА
АКТИВНОСТИ
ДОКУМЕНТИ И ПУБЛИКАЦИЈЕ
НОВОСТИ И ДОГАЂАЊА

Визија

12.12.2008.
Визија Међународне комисије за слив ријеке Саве(ISRBC) је прекогранична сарадња ради одрживог развоја региона, која је базирана на:
 • сувереној једнакости, територијалном интегритету, обостраној користи и доброј вјери;
 • обостраном поштовању националне легислативе, институција и организација;
 • сарадњи у складу са принципима WFD и Директиве о поплавама;
 • редовној размјени информација унутар слива о: водном режиму, режиму пловидбе, легислативи, организационим структурама, административној и техничкој пракси;
 • сарадњи са осталим међународним организацијама (као што су Међународна комисија за заштиту ријеке Дунав, Европска комисија, Уједињене нације, итд.);
 • обезбјеђивању интегритета водног режима унутар слива;
 • разумном и правичном кориштењу воде;
 • смањењу прекограничних утицаја проузрокованих привредним и осталим активностима;
 • превенцији настанка значајнијих штета узрокованих од друге стране/страна, приликом кориштења вода у сливу,
и укључује управљање цјелокупним водним ресурсима:
 • питања одрживости (заштиту/унапређење квалитета воде, количине воде и акватичног еко система);
 • заштита од штетних ефеката воде (усљед поплава, леда, суша и акцидената);
 • развојем активности (нпр. пловидбе, хидротехнике, водоснабдијевања, наводњавања, рекреације и туризама, и других облика кориштења воде).
Дугорочна корист проистекла из рада ISRBC и имплементације Оквирног
споразума о сливу ријеке Саве имајући у виду чињеницу да је Сава подслив Дунава ће бити:
 • успостава система међународног права кроз примјену инструмената међународног водног права,
 • примјена међународног пловидбеног права,
 • примјена међународних прописа у области заштите животне средине,
 • имплементација одговарајућих прописа ЕУ, већ примјењених на водне ресурсе ријеке Дунав, на слив ријеке Саве.
Календар
forwardbackавгуст 2019
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
11 12 13 14 15
16 17 18 19 20
21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
31
План обиљежавања