O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Misija

12.12.2008.
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save (ISRBC) uspostavljena je za potrebe provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save (FASRB) odnosno, da omogući suradnju stranaka FASRB u ostvarenju sljedećih ciljeva:

Uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe na rijeci Savi i njezinim plovnim pritokama što podrazumijeva uspostavljanje uvjeta za sigurnu plovidbu na rijeci Savi i njezinim pritokama, između ostalog, putem:
  • usvajanja plana obilježavanja, održavanja i razvoja vodnih putova;
  • usvajanja jedinstvenih pravila plovidbe uvažavajući specifične uvjete na određenim dijelovima vodnih putova;
  • usvajanje tehničkih pravila koja se odnose na plovila unutarnje plovidbe i pravila o dobijanju dozvole zapovjednika broda;
  • uspostavljanje riječnih informacijskih servisa (RIS).
Uspostavljanje održivog upravljanja vodama što podrazumijeva suradnju u oblasti upravljanja vodnim resursima u slivu rijeke Save na održiv način, uključujući integralno upravljanje površinskim i podzemnim izvorima voda, tako da se osigura:
  • voda u dovoljnoj količini i adekvatne kakvoće u svrhu očuvanja, zaštite i unaprijeđenja vodnih ekosustava (uključujući floru i faunu, i ekosustave prirodnih jezera i močvara);
  • voda u dovoljnoj količini i adekvatne kakvoće za sve vrste upotrebe/korištenja;
  • zaštitu od štetnog djelovanja voda (poplava, prekomjernih podzemnih voda, erozije i opasnosti od leda);
  • rješavanje sukoba interesa prouzročenih različitim vrstama upotrebe i korištenja; i
  • efikasnu kontrolu vodnog režima.
Poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, i smanjivanje i uklanjanje štetnih posljedica, uključujući posljedice od poplava, opasnosti od leda, suša i incidenata koji obuhvataju tvari štetne po vodu.