O NAMA
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI I PUBLIKACIJE
NOVOSTI I DOGAĐANJA

Povijest

12.12.2008.
Međunarodna komisija za sliv rijeke Save – Savska komisija osnovana je temeljem Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, koji su potpisale pribrežne zemlje (Republika Slovenija, Republika Hrvatska, Bosna i Hercegovina i Državna zajednica Srbije i Crne Gore) u Kranjskoj Gori 03. prosinca 2002. godine), nakon uspješno okončanih pregovora vođenih pod pokroviteljstvom Pakta o stabilnosti za jugoistočnu Europu.

Sporazum je stupio na snagu 29. prosinca 2004. godine, 30 dana nakon što je depozitar Sporazuma, Republika Slovenija, obavijestila zemlje potpisnice o prispijeću i posljednje obavijesti o provedenoj ratifikaciji zemalja potpisnica. Slijedom te činjenice, u Zagrebu u prostorijama Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, od 27. do 29. lipnja 2005. godine održana je konstituirajuća sjednica Savske komisije, na kojoj je za predsjedavajućeg na mandat od 3 godine određen gospodin Kemal Karkin iz Bosne i Hercegovine, a za zamjenika predsjedavajućeg gospodin Branko Bačić iz R. Hrvatske.

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save se osniva sa svrhom provedbe Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save, čime se realiziraju zajednički dogovoreni ciljevi:
  1. uspostavljanje međunarodnog režima plovidbe rijekom Savom i njenim plovnim pritocima;
  2. uspostavljanje održivog upravljanja vodama;
  3. poduzimanje mjera za sprječavanje ili ograničavanje opasnosti, kao i uklanjanje štetnih posljedica nastalih uslijed poplava, leda, suša i nezgoda koje uključuju tvari opasne za vode.
Sporazumom su definirana i opća načela postupanja stranaka koje će surađivati na osnovi suverene jednakosti, teritorijalnog integriteta, zajedničke dobrobiti i dobre volje poštujući uzajamno nacionalne zakone, institucije i organizacije te djelujući u skladu s Europskom direktivom 2000/607EC Parlamenta i Vijeća EU od 23. listopada 2000.godine (Okvirna direktiva EU o vodama ).

Sporazumom je predviđena suradnja i razmjena podataka među strankama u vezi s vodnim režimom rijeke Save, režimom plovidbe, propisima, organizacijskim strukturama te u administrativnoj i tehničkoj praksi. Predviđa se i neophodna je suradnja sa međunarodnim organizacijama (Međunarodnom komisijom za zaštitu rijeke Dunav – ICPDR, Dunavskom komisijom, Ekonomskom komisijom za Europu Ujedinjenih Naroda UN/ECE, i institucijama Europske Unije). U postupanju stranaka primjenjivat će se princip razumnog i pravičnog korištenja udjela vodnih resursa sliva rijeke Save. Sporazumno će se regulirati sva pitanja provedbe mjera u cilju osiguranja jedinstva vodnog režima te uklanjanja ili smanjenja prekograničnih utjecaja na vode drugih stranaka, čiji uzrok može biti obavljanje gospodarske i druge djelatnosti.


Plovidba rijekom Savom, identično kako regulira i Konvencija o režimu plovidbe Dunavom za rijeku Dunav, jest slobodna za trgovačka plovila svih država. Trgovačka plovila imat će pravo slobodnog ulaza u luke na plovnom putu rijeke Save od Siska do ušća u Dunav i na svim plovnim dijelovima pritoka rijeke Save radi utovara ili istovara, opskrbe i drugih srodnih radnji uz uvjet poštivanja nacionalnih propisa stranke na čijem se teritoriju luka nalazi. Stranka će poduzimati mjere za održavanje plovnih putova na svom teritoriju u plovnom stanju kao i poduzimati mjere radi poboljšanja uvjeta plovidbe, te neće sprječavati ili stvarati prepreke za plovidbu.

Stranke će izraditi zajedničke planove upravljanja vodnim resursima na prijedlog Međunarodne komisije za sliv rijeke Save.

Međunarodna komisija za sliv rijeke Save – Savska komisija je međunarodna organizacija koja ima međunarodnu pravnu sposobnost potrebnu za obavljanje svojih funkcija u svrhu realizacije Okvirnog sporazuma. Savsku komisiju čine predstavnici stranaka imenovani od Vlada stranaka i to po jedan član i zamjenik člana. Sukladno Statutu članovi Savske Komisije sastaju se najmanje jednom godišnje.

Funkcije Savske komisije su:
  1. donošenje odluka u cilju osiguranja sigurnosti plovidbe, odluka o uvjetima financiranja izgradnje plovnih putova i njihovom održavanju, odluka o svom radu, proračunu i postupcima;
  2. davanje preporuka o svim drugim pitanjima u svezi provedbe Okvirnog sporazuma.
Savska komisija bit će financirana sredstvima redovnog godišnjeg doprinosa stranaka i sredstvima iz drugih izvora.

Sjedište Savske komisije je u Zagrebu, Nova Ves 11.

Savska komisija osniva Tajništvo kojim upravlja tajnik, koji ima tri zamjenika, službenike i pomoćno osoblje. Tajništvo obavlja administrativne i izvršne poslove Savske komisije. Savska komisija jednom godišnje podnosi izvješća o svom radu strankama. Tajništvo je otpočelo sa radom 09. siječnja 2006. i za glavnog tajnika izabran je prof.dr. Dejan Komatina dipl.inž.grad.

Dugoročni učinci koji će se ostvariti radom Savske komisije i primjenom Okvirnog sporazuma o slivu rijeke Save kod činjenice da je rijeka Sava dio Dunavskog sliva, bit će uspostavljanje međunarodnog pravnog režima primjenom instrumenata međunarodnog vodnog prava, međunarodnog prava o plovidbi, međunarodnog prava o zaštiti okoliša, kao i propisi Europske Unije koji se primjenjuju na vodne resurse rijeke Dunav i na odgovarajući će se način implementirati i na područje sliva rijeke Save.