O NAS
AKTIVNOSTI
DOKUMENTI IN PUBLIKACIJE
NOVICE IN DOGODKI

SHELTER - Trajnostna holistična obnova zgodovinskih okolij s tehnološkim izboljšanjem in odpornostjo, ki temelji na skupnosti

konec:  31.05.2023.začetek:  01.06.2019.
Splošni cilj projekta SHELTER je vzpostaviti medsebojni, večdimenzionalni, na podlagi podatkov ter k skupnosti usmerjen operativni znanstveni okvir za povečanje odpornosti, ki upošteva pogoje kulturno zgodovinske dediščine in konzervatorstva, ter trajnostna obnova zgodovinskih območij pri obvladovanje podnebnih sprememb in naravnih nevarnosti.

Projekt izvaja konzorcij partnerjev (skupaj 24), ki ga vodi španski Tecnalia. Savska komisija je eden izmed projektnih partnerjev.

Pričakuje se, da bodo rezultati projekta prispevali k:

  • večji odpornost in manjši izpostavljenosti zgodovinskih območij podnebnim spremembam in drugim naravnim nevarnostim, kot tudi posledicam sinergijskih vplivov;
  • izboljšavi rekonstrukcije ter gospodarske in družbene obnove zgodovinskih območij s strani lokalnih oblasti in skupnosti z uporabo novih znanj in orodij.

Porečje reke Save je eden izmed primerov - odprtih laboratorijev (skupno pet v Evropi z različnimi tipologijami in nevarnostmi za dediščino), za katere se bodo ovrednotili razvojni projekti glede na obvalodovanje poplavne ogroženosti, ki jo povečujejo podnebne spremembe zaradi povečanja intenzivnih padavin.

Pomanjkanje in potreba po prostorskih podatkih, ki temeljijo na formatu GIS o kulturno zgodovinski dediščini v porečju Save sta prepoznani pri razvoju načrta za obvladovanje poplavne ogroženosti za porečje Save, ki ga je usklajevala Savska komisija. Za opredelitev poplavne ogroženosti in morebitnih škodljivih posledic je bilo za vsa poplavna območja dovolj razpoložljivih vhodnih podatkov v pričakovanem prostorskem formatu, razen podatkov o kulturno zgodovinski dediščini.

Cilj projekta SHELTER je zbrati obstoječe podatke o kulturno zgodovinski dediščini iz ustreznih nacionalnih institucij v porečju Save. Zbrani podatki bodo preverjeni, izpopolnjeni in konsolidirani na ustrezno strukturiran način ter shranjeni v Geografskem informacijskem sistemu porečja Save za namene obdelave in upravljanja na spletni strani Sava Geoportal (www.savagis.org) in povezanih spletnih orodij za obdelavo in podporo pri izmenjavi the podatkov. V okviru projekta bodo pripravljene najsodobnejši sloji na osnovi GIS, ki bodo uporabljeni za analize vplivov poplav na kulturno zgodovinsko dediščino v okviru načrtovanja obvladovanja poplavne ogroženosti ter za številne druge analize, povezane s prilagajanjem podnebnim spremembam.

Glede na dejstvo, da je obvladovanje poplavne ogroženosti v prvi vrsti odgovornost na nivoju države, bo izvedena celovita analiza sedanjih postopkov, povezanih z varstvom kulturno zgodovinske dediščine v vsaki od petih držav porečja Save, kar predstavlja prvi korak k morebitni nadgradnji nacionalnih postopkov. Prav tako bo potrebno poglobljeno analizirati eno ali nekaj najbolj ranljivih območij kulturno zgodovinske dediščine na območjih skupnega interesa za varstvo pred poplavami v porečju Save (AMI), ki jih je določil Načrt za obvaldovanje poplavne ogroženosti v Savskem bazenu (Sava FRMP). Za to analizo bodo uporabljeni predhodno zbrani podatki o kulturno zgodovinski dediščini in podatki o nivojih poplav vsebovani v poplavnih kartah. Rezultati analize bodo dokumentirani v poročilu, ki bo služilo kot podlaga za pripravo skupne strategije za izboljšane regionalno usklajenih postopkov obvladovanja poplavne ogroženosti v povezavi z varstvom kulturno zgodovinske dediščine, ki je v pristojnosti nacionalnega načrtovanja poplav in upravljanja v izrednih razmerah v vseh petih obrežnih državah, vključno s priporočili za izboljšanje načrtovanja obvladovanja poplavne ogroženosti v Sava FRMP ter postopke napovedovanja in opozarjanja v sistemu napovedovanja poplav in opozoril v porečju Save.

 

Projekt je namenjen tudi prenosu znanja in krepitev zmogljivosti na poplavnih območjih povezanih izdelkov GIS, storitev in postopkov, povezanih z varstvom kulturno zgodovinske dediščine v porečju reke Save. V okviru projekta bo organiziranih več delavnic z namenom izmenjave najboljših praks med primerom porečja reke Save in širše, kar bo podprlo razvoj skupne strategije za izboljšane in regionalno usklajene postopke obvladovanja poplavne ogroženosti, povezane z varstvom kulturno-zgodovinske dediščine. V to dejavnost bodo vključeni strokovnjaki iz ustreznih institucij s področja varstva kulturno zgodovinske dediščine. Poleg tega bodo organizirana tudi usposabljanja za operativno uporabo in promocijo novih orodij in izdelkov za končne uporabnike.